01 februari 2022
Norrland starkare än riket

Norrland starkare än riket

Stämningsläget är mycket starkare än normalt i alla norrlandslän. Industrin fortsätter att vara draglok men samtliga branscher bidrar till det positiva läget. Läget för industrin karaktäriseras av goda orderstockar, små lager och brist på personal. Både privata tjänstenäringar och handeln har en positiv bild av det kommande halvåret men även här är kompetensbristen ett stort problem. Byggsektorn har stärkt sitt läge sedan föregående mätning då man var negativare än de andra branscherna. Branschen har blivit positivare om orderläget och till hur antalet anställda kommer att utveckla sig framöver.

-Läget i Norrland har försvagats marginellt men är fortfarande mycket starkare än normalt. Motsvarande siffror för riket har försvagats något mer och Norrland har nu återigen ett starkare läge än riket. Detta beror framför allt på ett starkare läge för tjänstenäringarna i Norrland än i riket, i övriga branscher är stämningsläget relativt lika, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Indikatorerna för de norrländska länen är relativt lika där samtliga län har ett mycket starkare läge än normalt. Västerbotten har något starkare läge än övriga län, medan Västernorrland uppvisar ett marginellt svagare läge.

Komponentbristen något mindre akut

För Norrland totalt ligger industrin kvar på de rekordnivåer i stämningsläge som man uppvisat under fyra kvartal nu. Bedömningen är fortsatt att orderstockarna är starka och man gör generellt starka bedömningar av hur produktionsvolymerna kommer att utveckla sig framöver.

-Bristsituationen i form av komponenter och färdigvarulager är något bättre än föregående kvartal, framför allt i Norrbotten som signalerade om de minsta färdigvarulagren under Q3 2021, säger Niklas Jonsson

Kapacitetsutnyttjandet som tidigare legat mycket högt har sjunkit tillbaka något, vilket i kombination med en något bättre lagersituation ändå indikerar ett något mindre överhettat läge än tidigare. Bristen på arbetskraft inom industrin är fortsatt hög, men även där signalerar fyra av fem län ett mindre ansträngt läge än föregående kvartal.

Byggsektorn starkare än förra mätningen

Byggsektorn som signalerade det minst starka läget vid föregående mätning har stärkts kraftigt det senaste kvartalet. Fyra av fem län signalerar nu ett mycket starkare läge än normalt.

-Det beror framför allt på starkare bedömningar av orderstockarna i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, säger Niklas Jonsson.

Synen på hur antalet anställda kommer att utvecklas är relativt neutral i Västernorrland och Jämtland, medan företagen i Norr- och Västerbotten gör en starkare bedömning än tidigare. Byggsektorn i Gävleborg gör en svagare bedömning av läget än resten av Norrland och signalerade ett normalläge. Byggföretagen i Gävleborg försvagar sina bedömningar något jämfört med tidigare både vad gäller orderstockarna och hur antalet anställda kommer att utveckla sig.

Starkt läge för privata tjänstenäringar

Privata tjänstenäringar uppvisar totalt sett för Norrland ett mycket starkare läge än normalt, endast Västernorrland signalerar ett något svagare läge än övriga, men läget är ändå starkare än normalt. I samtliga övriga län gör tjänsteföretagen fortsatt starka bedömningar av hur verksamheterna utvecklas och hur efterfrågan varit föregående kvartal. Man är också fortsatt positiva i sina bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas kommande kvartal. Det som drar ned lägesbedömningen i Västernorrland relativt övriga län är något svagare bedömningar av hur efterfrågan varit föregående kvartal.

-Privata tjänstenäringar är den bransch som mest skiljer sig åt mellan Norrland och riket. Orsaken till det starkare läget i Norrland är att bedömningarna ligger kvar på ungefär samma nivåer som föregående kvartal medan tjänsteföretagen på riksnivå är något mindre positiva på samtliga tre delfrågor avseende hur verksamheterna och efterfrågan utvecklats och i sina bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver, säger Niklas Jonsson.

Handeln svagare men fortfarande stark

Handeln signalerar i likhet med övriga riket ett försvagat läge jämfört med föregående kvartal. Från ett rekordstarkt läge som var mycket starkare än normalt ligger man nu på en nivå som är starkare än normalt. Bedömningen är lika mellan länen i Norrland med något svagare indikationer av hur försäljningen utvecklats och förväntningarna framöver. Lagren ser ut att ha vuxit något sedan föregående kvartal, vilket dock sannolikt är positivt eftersom man tidigare i flera län hade en bristsituation.

Sammantaget ett bra stämningsläge

-Norrland uppvisar ett bra läge i samtliga branscher. Det kommer signaler om att läget i industrin är något mindre överhettat jämfört med förra mätningen. Bristen på arbetskraft och komponenter är inte lika tydlig som vid förra mätningen, men är fortsatt en utmaning för företagen. Byggbranschen upplever att orderstockarna växer, vilket framför allt i norra Norrland troligen är en konsekvens av de stora investeringar som planeras och genomförs i området, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter