HÅLLBART FÖR NORRLAND

Norrlandsfondens påverkan är främst indirekt genom kreditgivning till företag och genom placeringar. Norrlandsfondens uppdrag innebär ett långsiktigt ansvar som bidrar till utveckling och tillväxt i Norrland. Norrlandsfonden drivs av övertygelsen att hållbarhet påverkar företagens konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. Norrlandsfonden har en påverkan på en hållbar samhällsutveckling och genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar ska organisationen arbeta för att vara en aktör som aktivt bidrar till utvecklingen av Norrland till en hållbar tillväxtregion.

Norrlandsfondens företagskultur med kärnvärdena Långsiktighet, Kompetens och Engagemang ska prägla hur verksamheten agerar som affärspartner, arbetsgivare och placerare.

Styrelsen har beslutat att prioritera tre strategiska områden där Norrlandsfonden gör mest nytta; hållbarhetsambitioner i utlåning, medarbetarnas kompetens samt hållbara placeringar.

Hållbarhet i utlåning

Norrlandsfondens mest väsentliga hållbarhetspåverkan är via kreditgivningen. För att bedriva en hållbar och sund kreditgivning krävs ansvarstagande och långsiktighet.

Medarbetarnas kompetens

Norrlandsfondens medarbetare är verksamhetens viktigaste tillgång. Norrlandsfondens ambition är att vara en utvecklande, rättvis och jämställd arbetsplats som skapar engagerade medarbetare.

Hållbara placeringar

Norrlandsfondens överskottslikviditet, kapital som inte är utlånat till kunder, placeras i räntebärande värdepapper och i aktier. Norrlandsfonden, som ska vara ett föredöme och göra ansvarsfulla placeringar, har genom placeringarna en indirekt påverkan på hållbarhet.

NORRLANDSFONDEN OCH DE GLOBALA MÅLEN

Hållbarhet är en global fråga och 2015 antog FN Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling, som vi alla omfattas av. Målen syftar till att uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Norrlandsfonden berörs av flera globala hållbarhetsmål. Styrelsen har valt ut tre av målen i Agenda 2030 där Norrlandsfonden har störst möjlighet att påverka och där det finns tydliga kopplingar till Norrlandsfondens uppdrag. För de utvalda målen gäller att Norrlandsfonden har möjlighet att bidra så väl genom den egna organisationen som via affärsrelationer. De valda målen är mål 5, mål 8 och mål 9. Utöver de valda målen har Norrlandsfonden även ett ansvar att bidra till de övriga målen.

Mål 5 Jämställdhet – verka för att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

För Norrlandsfonden innebär detta att verka för jämställdhet mellan könen ur ett internt och ett externt perspektiv. Internt innebär det att sträva mot en jämställd organisation.

Externt handlar det om att främja utlåning till företag som ägs eller leds av kvinnor, inspirera och verka för mötesplatser för kvinnor som äger företag, är företagsledare samt mötesplatser för kvinnor som är verksamma i finansbranschen. Norrlandsfonden samverkar här med andra organisationer.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – verka för en inkluderande och långsiktig hållbar tillväxt, full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Som arbetsgivare ska Norrlandsfonden främja en trygg och säker arbetsmiljö för de anställda och erbjuda bra anställningsvillkor.

Norrlandsfonden medverkar till hållbar ekonomisk tillväxt genom att bidra till att utveckla Norrland till en hållbar tillväxtregion genom att tillhandahålla marknadskompletterande finansiering.

Genom den marknadskompletterande finansieringen medverkar Norrlandsfonden till flera positiva effekter för samhället. Detta ger goda förutsättningar för företag och entreprenörer i Norrland samt främjar ekonomisk tillväxt och utveckling, som ingår i mål 9.

Genom att sträva efter långsiktig ekonomisk stabilitet i den egna verksamheten främjar Norrlandsfonden stabila och långsiktiga finansieringsmöjligheter som bidrar till gott investeringsklimat i Norrland.

Mål 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur – verka för att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Norrlandsfonden bidrar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation i Norrland genom att tillhandahålla marknadskompletterande finansiering. Finansieringen avser ofta nya produkter och tjänster som har positiv påverkan på olika hållbarhetsaspekter.

Samarbeten och samverkan med andra affärsstödjande organisationer kring affärsutveckling och produktutveckling är ytterligare exempel på hur Norrlandsfonden bidrar till måluppfyllelse.