22 november 2021
Starkt läge för näringslivet i Norrbotten

Starkt läge för näringslivet i Norrbotten

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 företagen i Norrland haft en kraftfull återhämtning. I Norrbotten är handeln den starkaste branschen och konfidensindikatorn indikerar ett mycket starkt läge. Handlarna har en positiv syn på hur försäljningsvolymen utvecklats

Tillverkningsindustrin i Norrbotten anger också att läget fortsatt är mycket starkt. Framför allt beror detta på rekordpositiva bedömningar av orderstockarna, det fanns knappt några företag som var negativa. Färdigvarulagren är också på rekordlåga nivåer, vilket bidrar positivt men samtidigt är de så låga att det också kan vara ett problem. Orsaken är troligen den komponentbrist som uppstod i samband med pandemin.

-I Norrbotten är det industrin som varit motorn i näringslivet under pandemin. Där blev nedgångarna inte lika stora som i många andra branscher. Norra Sverige har en annan mix på näringslivet med mer industri och mindre tjänstenäringar som drabbades hårdare. Därför har vi också haft ett starkare läge än riket genom hela uppgången säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Samtidigt säger en klar majoritet av industriföretagen i Norrbotten att brist på arbetskraft är det största hindret för att expandera. Samtliga branscher anger att den är mer eller mindre kritisk. Just för tillfället verkar dock komponentbristen vara ett ännu större problem för exempelvis industrin. men medan den senare är ett förr eller senare övergående problem är kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ett strukturellt problem som sannolikt kommer att bestå under lång tid.

-Nu står vårt näringsliv inför utmaningen att möta en stark efterfrågan på grund av att det råder en brist på insatsvaror. Detta trodde vi inte för ett år sedan. Det är en hämsko för tillväxten, men bristen kommer att avta, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter