08 november 2017
Bygg och turism är lokomotiven i Jämtland

Bygg och turism är lokomotiven i Jämtland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser mycket ljust på framtiden och att det råder en stark konjunktur inom bygg och turism i Jämtland. En annan ljuspunkt är att industriföretagen är optimistiska om produktion och orderingång inför våren 2018.

- Konjunkturindex visar på +32, vilket indikerar att Jämtland har en stark konjunktur. Byggbranschen och turismen är de starka dragarna, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Byggföretagen i Jämtland upplever en mycket stark högkonjunktur. Konjunkturindexet steg till +67 nu i september, att jämföra med +32 i september 2016 och dessförinnan flera år i rad av negativa indextal. En begränsande faktor är att allt fler företag upplever att det råder brist på arbetskraft. Detta gäller de flesta yrkeskategorier.

Konjunkturen för turistnäringen i Jämtland har förbättrats rejält. Omsättningen hos de jämtländska turistföretagen har ökat under både sommar- och vintersäsongen. Prognosen för kommande år är fortsatt positiv. 

- Däremot går det lite svagare inom industrin som fallit tillbaka 8 enheter från +30 förra hösten och ligger nu på +22. Det finns dock ljusglimtar. Produktionen och orderingången från hemma-och exportmarknaden ökade starkt under våren 2017 jämfört med föregående halvår. Företagen är även optimistiska om produktion och orderingång inför våren 2018, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat normalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Hela rapporten finns på: www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter