07 november 2017
Konjunkturuppgång i Västerbotten

Konjunkturuppgång i Västerbotten

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser mycket ljust på framtiden och att det råder en rejäl konjunkturuppgång i Västerbotten.

- Konjunkturindex visar på +29, vilket indikerar att Västerbotten har en stark konjunktur. Industrin gick mycket starkt efter relativt stora nedgångar åren innan, samtidigt som byggandet ökar kraftigt, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Näringslivet i Västerbotten gör en betydligt ljusare bedömning av läget än i fjol. Länets totala konjunkturindex steg från +12 till +29 där uppgången märktes inom såväl industrin som inom byggbranschen och sällanköpshandeln. Handelsföretagen i Västerbotten är i höst mest positiva av samtliga Norrlandslän.

Industrikonjunkturen i länet förbättrades tydligt jämfört med förra hösten och konjunkturindex steg från +9 till +29. Precis som i fjol var det de stora företagen som gjorde en starkare lägesbedömning än de små men skillnaden var mindre än förra året. För storföretagen var utvecklingen mycket stark första halvåret i år med stora uppgångar för produktion och orderingång. Andra halvåret mattades tillväxten något men däremot drog småföretagen upp sin produktion rejält och även orderingången stärktes. Både trävaruindustrin och verkstadsindustrin i länet befinner sig på gränsen till högkonjunktur. Kommande halvår förväntar sig industriföretagen i Västerbotten en fortsatt uppgång. Trävaruindustrin ser en stor ökning av exportefterfrågan vilket väntas leda till högre produktionsvolymer samt rekryteringsbehov till våren.

  • -Viktigt att notera är att vår undersökning genomfördes innan beskedet om etableringen av batterifabrik i Skellefteå. Det gör att framtidstron nog är ännu ljusare idag, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat kormalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Hela rapporten finns på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter