26 november 2020
Återhämtning i Gävleborgs näringsliv

Återhämtning i Gävleborgs näringsliv

Konfidensindikatorn för företagen i Gävleborg är mycket starkare än i våras och nu på samma nivå som för ett år sedan. Starkaste branschen är handeln och tillverkningsindustrin. Handeln känner av en ökad efterfrågan och en gynnsam prisutveckling. Industrin upplever ökande orderstockar. Byggsektorn signalerar om en kraftigt försämrad orderstock och svag efterfrågan. Tjänstesektorn är den svagaste branschen även om återhämtningen från vårens bottenläge har varit stark.

- Tillverkningsindustrin och handeln har gått bättre än förväntat sedan vårens låga notering och överträffar läget för ett år sedan. Byggsektorn har gjort en omvänd resa och är svagare nu än för ett år sedan och bara marginellt starkare än i våras. Totalt sett upplever näringslivet i Gävleborg samma läge som riket som helhet, säger Niklas Jonsson. 

Norrland som helhet

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter