25 november 2020
Stark industri i Västerbotten

Stark industri i Västerbotten

Den starkaste branschen i Västerbotten är tillverkningsindustrin. Där råder nästan normalläge. Även handeln tuffar på bra. Byggbranschen sticker ut som stark relativt övriga län. Det råder nästan normalläge och det är marknadsutsikterna i byggbranschen det närmaste året som upplevs som positiva. Tjänstesektorn går också bättre än i Norrland som helhet och även om efterfrågan just nu är svag förväntas den förbättras betydligt närmaste halvåret.

-Västerbotten är det starkaste länet efter Jämtland. Den totala konfidensindikatorn ligger betydligt högre än Norrland och riket som helhet, säger Niklas Jonsson.

Norrland som helhet

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter