22 november 2021
Västerbotten starkaste länet

Västerbotten starkaste länet

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 företagen i Norrland haft en kraftfull återhämtning. Västerbotten har totalt sett det starkaste läget bland norrlandslänen.

Samtliga branscher i länet signalerar om ett läge som är mycket starkare än normalt. Handeln är mycket positiva till hur försäljningsvolymen utvecklat sig senaste kvartalet och man är också positiva till varulagrens storlek och i sina förväntningar på försäljningen kommande kvartal. Tillverkningsindustrin är också fortsatt mycket optimistisk. Man har en positiv syn på orderstockarna även om nettotalet inte är på samma rekordnivå som för Norrbotten. Man signalerar också om små färdigvarulager och företagen är positiva i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver.

-I Västerbotten är det industrin som varit motorn i näringslivet under pandemin. Där blev nedgångarna inte lika stora som i många andra branscher. Norra Sverige har en annan mix på näringslivet med mer industri och mindre tjänstenäringar som drabbades hårdare. Därför har vi också haft ett starkare läge än riket genom hela uppgången säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Samtidigt säger en klar majoritet av industriföretagen i Västerbotten att brist på arbetskraft är det största hindret för att expandera. Samtliga branscher anger att den är mer eller mindre kritisk. Just för tillfället verkar dock komponentbristen vara ett ännu större problem för exempelvis industrin. men medan den senare är ett förr eller senare övergående problem är kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ett strukturellt problem som sannolikt kommer att bestå under lång tid.

-Nu står vårt näringsliv inför utmaningen att möta en stark efterfrågan på grund av att det råder en brist på insatsvaror. Detta trodde vi inte för ett år sedan. Det är en hämsko för tillväxten, men bristen kommer att avta, säger Niklas Jonsson.

Som enda län i Norrland uppvisar även byggföretagen i Västerbotten ett mycket starkt läge. Det som framför allt bidrar till detta är positiva bedömningar av orderstockarnas storlek. Man är även positiva till hur antalet anställda kommer att utveckla sig framöver.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter