07 november 2018
Urstark byggkonjunktur i Västernorrland

Urstark byggkonjunktur i Västernorrland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Stämningsläget i Västernorrland har förbättrats och det är framförallt byggbranschen och industriföretagen som drar.

- Konjunkturindex för Västernorrland visar på +28, vilket är starkare än normalt. Industrikonjunkturen är stark och byggkonjunkturen är den bästa på elva år, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Starkt konjunkturläge för industrin

För tredje året i rad rapporterar industriföretagen i Västernorrland om en konjunkturförstärkning.Sedan hösten 2015 har konjunkturindex stigit med 56 enheter och uppgår i höst till +30, vilket betyder att läget nu kan beskrivas som starkare än normalt. Det är särskilt inom massa- och pappersindustrin men även inom verkstadsindustrin som konjunkturen förbättrats. För trävaruindustrin stärktes läget redan förra hösten, och även om trävaruindustrins index tappat något sedan förra mätningen, så uppvisar alla industrins delbranscher ett starkare läge än normalt.

-Det ser också ut att bli en ljus vår för industrin. Prognosen inför våren pekar mot att konjunkturförstärkningen fortsätter. Efterfrågan väntas öka och nästan hälften av industriföretagen räknar med att höja produktionen, säger Katja Lepola.

Starkaste byggsektorn på elva år

Det starka läget för byggföretagen håller i sig och konjunkturindex har ökat från +42 i fjol till +58 i höst. Det är det högsta värdet sedan hösten 2007. Utfallet för våren visar att byggandet fortsatte att öka och byggandet har fortsatt svagt uppåt i höst. Till våren räknar företagen med en kraftig konjunkturförsvagning till följd av minskad efterfrågan.

Kraftig konjunkturnedgång för handeln

Konjunkturindex för sällanköpshandeln har rasat från +5 till –51 i höst och det rådande läget är betydligt svagare än normalt. Efter en mycket kraftig nedgång i våras har försäljningsvolymerna i och för sig ökat rejält i höst, men däremot verkar det som att företagens marginaler nu är betydligt mer ansträngda. Till våren räknar företagen med en återhämtning i konjunkturen. Prognoserna pekar på en högre försäljning, men framförallt väntas lönsamheten förbättras kraftigt.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019. 

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter