07 november 2018
Turismen är ett viktigt lokomotiv i Jämtland

Turismen är ett viktigt lokomotiv i Jämtland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Trots en mindre nedgång från förra året är det ett starkt konjunkturläge i Jämtland.

- Konjunkturindex för Jämtland visar på +27, vilket är starkare än normalt. Turismen är stark samtidigt som byggbranschen och industrin tuffar på bra, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Stark turistnäring

Konjunkturen för turistnäringen i Jämtland har förbättrats och ligger nu på gränsen för högkonjunktur. Såväl fakturering som antal anställda har en mycket positiv utveckling och förväntas fortsätta öka. En stor majoritet av företagen räknar också med en förbättrad lönsamhet under den kommande tolvmånadersperioden. Mer än hälften av företagen räknar med att konjunkturläget förstärks ytterligare medan nästan inga räknar med en försämring.

-En faktor som kan hämma tillväxten är dock att många av företagen inom turismnäringen rapporterar att det är brist på personal, säger Katja Lepola.

Industrin tuffar på

Industriföretagen i Jämtland bedömer att konjunkturläget har dämpats något sedan förra hösten. Trots nedgången så anger företagen att orderingången har ökat, särskilt under våren. Det har matchats av en ökad produktion varför orderstocken varken ökat eller minskat. Förväntningarna inför våren antyder en blygsam förbättring av konjunkturläget

Fortfarande stark byggkonjunktur

Högkonjunkturen i den Jämtländska byggbranschen håller i sig. Byggandet har varit relativt oförändrat under det senaste året. De antagna anbuden ökade något under våren för att sedan minska mot hösten. Sex av tio företag har även ökat antalet anställda under året. Prognosen för kommande halvår är att högkonjunkturen klingar av med minskat byggande men att läget ändå förblir förhållandevis starkt. 

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77

[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter