09 november 2023
Svagt läge för näringslivet i Västernorrland – men starkare än riket

Svagt läge för näringslivet i Västernorrland – men starkare än riket

Näringslivet i länet indikerade ett svagare läge än normalt, där alla branscher utom industrin signalerade ett läge på gränsen mellan svagt och mycket svagt. Tillverkningsindustrin stärkte dock sitt läge till ett normalläge.

Förstärkt läge i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin i Västernorrland förstärkte sitt läge relativt kraftigt och konfidensindikatorn indikerade ett normalläge. Det förbättrade stämningsläget berodde framför allt på minskande färdigvarulager och positiva förväntningar på produktionsvolymen framöver. Däremot var bedömningarna av orderstockarna fortsatt relativt svaga. Bedömningarna av lönsamheten fortsatte att försvagas i linje med en trend som pågått i ett och ett halvt år och en stor majoritet av industriföretagen uppgav nu att lönsamheten var svag.

-Noterbart är att kapacitetsutnyttjandet låg fortsatt kvar på höga 90% medan fyra av tio företag signalerade om arbetskraftsbrist, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Privata tjänstenäringar svagare än normalt

Privata tjänstenäringar i länet signalerade om ett svagare läge än normalt. Tjänsteföretagen gjorde relativt lika bedömningar som föregående kvartal för hur verksamheterna utvecklats och hur efterfrågan varit. I sina förväntningar på efterfrågan framåt var man mer negativa än tidigare vilket var i linje med bedömningarna i övriga norrlandslän. Lönsamheten fortsatte enligt företagen att försämras till en nu svag nivå. Även bristen på arbetskraft blev mindre men fortfarande rapporterade tre av tio företag om en arbetskraftsbrist.

Mycket svagt läge i byggsektorn

Byggsektorn i Västernorrland rapporterade om ett mycket svagt läge till följd av svaga bedömningar av orderstockarna och pessimistiska bedömningar av hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver. Byggföretagen rapporterade också om att antalet anställda minskar och på ett års sikt var man fortsatt mycket negativa till hur byggmarknaden kommer att utvecklas.

Handlarna positiva på sex månaders sikt

Handeln i länet indikerade ett mycket svagt läge, främst till följd av relativt stora lager. Däremot var bedömningarna av hur efterfrågan varit och förväntningarna på efterfrågan framöver relativt neutrala. Bedömningarna av hur lönsamheten utvecklas fortsatte också att försvagas, vilket var i linje med en trend som pågått sedan första kvartalet 2022.

-Till det positiva är att handlarna var relativt optimistiska om hur försäljningen kommer att utvecklas på sex månaders sikt, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter