20 november 2023
Svagt läge för näringslivet i Jämtland – men starkare än riket

Svagt läge för näringslivet i Jämtland – men starkare än riket

Näringslivet i länet försvagade sina bedömningar till ett läge precis på gränsen mellan svagt och mycket svagt. Även samtliga branscher indikerade ett stämningsläge i nivå med detta utom tillverkningsindustrin som tvärtom stärkte sina bedömningar till ett starkt läge.

Tillverkningsindustrin stärkte sin lägesbedömning i motsats till övriga branscher i länet till ett starkare läge än normalt. Det som dock framför allt bidrog till detta var små färdigvarulager. Även orderläget stärktes relativt kraftigt men från svag nivå till ett neutralt läge. Förväntningarna på produktionsvolymen framåt var relativt neutrala. Lönsamheten bedöms fortsatt som relativt svag och kapacitetsutnyttjandet sjönk, vilket på totalen nyanserar den starka konfidensindikatorn. Andelen industriföretag som signalerade arbetskraftsbrist ökade dock i motsats till i övriga norrlandslän.

Privata tjänstenäringar svagare än normalt

Privata tjänstenäringar i Jämtland fortsatte sin negativa trend och läget ligger nu på gränsen mellan svagt och mycket svagt. Framför allt blev företagen kraftigt negativare i sina förväntningar på efterfrågan framöver. Vid den senaste mätningen var tjänsteföretagen neutrala eller svagt negativa till denna fråga såväl som till hur verksamheterna utvecklats och hur efterfrågan varit det senaste kvartalet. Till den negativa bilden ska också läggas att tjänsteföretagen var mycket negativa till lönsamheten där en stor övervikt av företagen ansåg att lönsamheten är låg.

-Trots det svaga stämningsläget uppgav dock fyra av tio att man hade brist på personal, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Mycket svagt läge i byggsektorn

För byggindustrin var bedömningarna i likhet med andra kvartalet mycket pessimistiska och läget ligger fortsatt på gränsen mellan svagt och mycket svagt. Byggföretagen var mycket negativa till både orderstockarnas storlek och i sina förväntningar på hur antalet anställda kommer att utveckla sig. En majoritet av byggföretagen uppgav också för fjärde kvartalet i rad att antalet anställda minskat och fortfarande är en klar majoritet av byggföretagen negativa.

-Till det positiva för branschen hör att man successivt under fyra kvartal blivit mindre negativ om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig på medellång sikt, säger Niklas Jonsson.

Handlarna indikerar en svag utveckling

Handeln i Jämtland signalerade fortsatt om ett mycket svagt läge. Framför allt tyngdes bedömningarna av en svag försäljning och relativt stora lager. Däremot stärktes förväntningarna på försäljningen framöver till en neutral nivå. Även bedömningarna av lönsamheten stärktes något men fortfarande uppger en stor majoritet av handlarna att lönsamheten är svag.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter