09 november 2023
Svagt läge för näringslivet i Gävleborg – men starkare än riket

Svagt läge för näringslivet i Gävleborg – men starkare än riket

Näringslivet i Gävleborg uppvisade precis som övriga norrlandslän ett stämningsläge i gränslandet mellan svagt och mycket svagt läge. Samtliga branscher utom tillverkningsindustrin försvagade sina konfidensindikatorer.

Stärkt läge i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin stärkte som enda bransch i länet sitt läge, men fortfarande var läget svagare än normalt. Den starkare konfidensindikatorn åstadkoms trots att bedömningen av orderstockarna försvagades för sjätte kvartalet i rad. Trots att en relativt stor majoritet av företagen alltså ansåg att orderstockarna var för små hade företagen en genomsnittlig orderstock på tio veckor, vilket i sin tur bidrog till positiva förväntningar på produktionsvolymen framöver. Dessutom minskade färdigvarulagren något vilket bidrog till förstärkningen av konfidensindikatorn.

-Att läget ändå är svagare än normalt visas av att en stor övervikt av industriföretagen ansåg att lönsamheten var för svag och också av ett lägre kapacitetsutnyttjande, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Privata tjänstenäringar svagare än normalt

Tjänstesektorn försvagades till ett läge precis över gränsen till att klassas som mycket svagt. Förväntningarna på efterfrågan kommande kvartal försämrades relativt kraftigt medan bedömningarna av hur efterfrågan varit och hur verksamheterna utvecklats var relativt neutrala. Även förväntningarna på efterfrågan på sex månaders sikt försvagades och dessutom var tjänsteföretagen mer negativa till hur lönsamheten utvecklats. Ett lägre tryck i tjänstesektorn indikerades också av att andelen företag som rapporterade om brist på arbetskraft minskade.

Pessimismen börjar lätta i byggsektorn

Byggföretagen i Gävleborg signalerade i likhet med i Norrland i stort om ett försvagat läge. Bedömningarna av orderstockarnas storlek och hur antalet anställda kommer att utvecklas var kraftigt negativa. Som positivt kan nämnas att byggsektorn för fjärde kvartalet stärkte sin bedömning av hur byggmarknaden kommer att utvecklas på tolv månaders sikt.

-Hösten 2022 trodde i princip alla företag att läget kommer att försämras på ett års sikt. Nu är fortfarande en majoritet negativa men ett nettotal på minus tjugoåtta visar att pessimismen börjat lätta något, säger Niklas Jonsson.

Handlarna indikerar en svag utveckling

Handeln i länet signalerade ett mycket svagt läge, framför allt till följd av relativt stora varulager och svag försäljning senaste kvartalet. Också förväntningarna på försäljningen kommande kvartal försvagades. Även lönsamhetsutvecklingen var åt det negativa hållet och en stor majoritet av företagen är missnöjda med lönsamheten. Till det positiva kan i alla fall räknas att handlarna fortsatte att stärka sin positiva tro till hur efterfrågan kommer att utvecklas på lite längre sikt.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter