08 november 2017
Stark konjunktur i Västernorrland

Stark konjunktur i Västernorrland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser mycket ljust på framtiden och att det råder en stark konjunktur i Västernorrland.

- Konjunkturindex visar på +22, vilket indikerar att Västernorrland har en stark konjunktur. Industrikonjunkturen har förbättrats för andra året i rad och inom byggbranschen fortsätter det urstarka läget. Den för länet så viktiga massa och pappersindustrin har tilltagande framtidstro inför våren 2018. Det är mycket positivt, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Utvecklingen för länets byggbransch har varit exceptionellt stark de senaste åren. Förra hösten steg konjunkturindex med 32 enheter till +52 och i höst landar index på +42, vilket indikerar fortsatt högkonjunktur. Byggandet är oförändrat på en hög nivå och antalet antagna anbud har stabiliserats under hösten. Sysselsättningen har ökat något jämfört med i våras. Prognosen för nästa år är att byggandet ligger kvar på ungefär samma nivå.

Industriföretagen i Västernorrland rapporterar om ökad orderingång under året. Sammantaget har orderstocksomdömet förbättrats väsentligt och ungefär hälften av företagen har ökat produktionsvolymerna under hösten. Till våren räknar industrin med att konjunkturen fortsätter att stärkas. Efterfrågan från utlandet och hemmamarknaden väntas öka och företagen planerar att skruva upp produktionen för att möta den ökade efterfrågan

- Konjunkturläget för länets sällanköpshandel har förbättrats och konjunkturindex har stigit till +5 från fjolårets bottennotering på –18. Försäljningsvolymen har ökat och lönsamheten förbättrats avsevärt och det råder fortsatt tro på ökad försäljning och lönsamhet till våren, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat normalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter