06 november 2019
Positiva handlare i Jämtland

Positiva handlare i Jämtland

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Trots en nedgång från förra året är det ett fortfarande ett normalt konjunkturläge i Jämtland.

-Konjunkturen i Jämtland har försvagats sedan förra hösten och konjunkturindex har minskat från +27 i fjol till +13. Nedgången märks inom såväl industrin som byggbranschen och turistnäringen. För sällanköpshandeln har läget stärkts i höst och av samtliga Norrlandslän är handelsföretagen i Jämtland också mest positiva om det rådande läget i branschen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Ökad försäljning för sällanköpshandeln

Sällanköpshandeln har lyft sedan förra året och befinner sig i ett konjunkturläge som är starkare än normalt. Konjunkturindex har ökat från +10 i fjol till +24. Försäljningen föll något under första halvåret men bedöms ha ökat mycket kraftigt under hösten. Lönsamheten har också förbättrats något och åtta av tio företag anser att den är god eller normal. Sysselsättningen ligger kvar på en oförändrad nivå. Till våren räknar företagen med att rådande konjunkturläge består. Handlarna spår en kraftig förstärkning av lönsamheten.

Stark faktureringsökning inom turismen

Konjunkturindex för turistnäringen i Jämtland har minskat från +38 till +8 i höstens undersökning och läget kan beskriva som normalstarkt. Trots nedgången bedömer företagen att faktureringarna har ökat rejält både under vinter- och sommarsäsongen. Det har dock inte bidragit till att stärka lönsamheten. Prognoserna inför vintersäsongen 2020 pekar mot att faktureringarna fortsätter att stiga och drygt hälften av företagen spår att lönsamheten förbättras kommande år.

Dämpad orderingång för industrin

Industriföretagen anser att konjunkturläget har dämpats något sedan förra hösten och konjunkturindex har sjunkit med 13 enheter till +2, vilket fortfarande kan beskrivas som ett normalläge. Framförallt har efterfrågan dämpats och orderingången är oförändrad från både export- och hemmamarknaden. Däremot har produktionen till viss del ökat efter att ha legat still sedan förra hösten. Prognoserna inför våren antyder ett oförändrat konjunkturläge. Inflödet av order väntas stiga från såväl utlandet som den inhemska marknaden och företagen räknar med att höja produktionen några snäpp.

Försämrat läge för byggbranschen

Konjunkturläget i byggbranschen bedöms ha dämpats kraftigt sedan förra hösten. Konjunkturindex har fallit tillbaka 35 enheter till +19. Byggandet har minskat svagt under hösten, men framförallt visar stocken av pågående arbeten en kraftig nedgång. Prognoserna inför kommande halvår är dämpade.

Om Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter