06 november 2019
Positiv utveckling för handeln i Västernorrland

Positiv utveckling för handeln i Västernorrland

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Stämningsläget i Västernorrland har blivit svagare, framförallt bland och industriföretagen. Men i handeln är det mer uppåt.

- Konjunkturen i Västernorrland har försvagats det senaste året. Konjunkturindex har sjunkit 19 enheter till +9 och läget kan beskrivas som normalstarkt. Stämningsläget inom såväl industrin som byggbranschen har försämrats kraftigt medan företagen inom sällanköpshandeln är betydligt mer optimistiska om rådande läge, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Uppsving för handeln

Läget inom sällanköpshandeln har förbättrats avsevärt det senaste året. Konjunkturindex har ökat från –51 i fjol till +2 i höst vilket anses som normalläge. Försäljningsvolymerna ökade kraftigt i våras och utvecklingen har fortsatt uppåt under hösten. Lönsamheten är nu också betydligt bättre. Drygt åtta av tio företag anser att lönsamheten är normal eller god. Till våren räknar handlarna med en kraftig konjunkturförstärkning. Bakom uppgången ligger framförallt förväntningar om en fortsatt förbättrad lönsamhet.

Ökat byggande i höst

Konjunkturindex för byggbranschen har sjunkit från urstarka +58 till +8 i höst. Någon tydlig förklaring till raset går dock inte att utläsa. Visserligen har de antagna anbuden minskat något men orderstocksomdömet har trots det förbättrats. Det är framförallt andelen företag som anser att orderstocken är stor som har ökat. Samtidigt har byggandet, efter en mindre nedgång i våras, ökat kraftigt i höst.

Svagare industrikonjunktur

Efter tre år i rad med förstärkningar har industrikonjunkturen mattats det senaste året. Konjunkturindex har sjunkit med 36 enheter till +4 i höst vilket betyder en förflyttning från högkonjunktur till ett normalläge. Medan höstens konjunkturindex för trävaruindustrin faller inom ramen för normalkonjunktur är läget svagare än normalt för företagen inom massa- och papper. Verkstadsindustrin rapporterar om en betydligt bättre utveckling och läget är starkare än normalt. Prognoserna inför våren indikerar ett förbättrat läge. Företagen räknar med en betydande produktionsökning i spåren av en ökad orderingång från både utlandet och hemmamarknaden

Om Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en

totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands

län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en

prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter