27 februari 2020
Norrlandsfonden sammanfattar 2019

Norrlandsfonden sammanfattar 2019

Den norrländska ekonomin påverkades av den globala avmattningen under 2019. Trots den avtagande konjunkturen kan Norrlandsfonden redovisa en växande kreditstock där många framtidssatsningar i företagen möjliggjorts. Totalt beviljade Norrlandsfonden 293 miljoner i krediter under året. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 1,8 miljarder kronor.

-Särskilt glädjande är att Norrlandsfonden under året fått 85 stycken helt nya kunder i olika branscher med en god spridning över den norrländska geografin, säger styrelseordförande Gunnar Olofsson.

Norrlandsfondens samarbete med den Europeiska Investeringsfonden, EIF, har förlängts till början av år 2021. Avtalet ger Norrlandsfonden fortsatt möjlighet till riskdelning i finansieringen av tillväxtföretag.

-Behovet av våra topplån har växt i en kreditmarknad med ökade regleringskrav på bankerna och där kreditbesluten, särskilt i Norrlands inland med allt färre bankkontor, hamnat allt längre ifrån företagen. I denna utveckling är det en styrka att Norrlandsfonden har en fortsatt god finansieringskapacitet. Därför är vårt samarbete med EIF glädjande. Det gör att vi kan spänna bågen i vårt topplåneerbjudande, säger vd Lars-Olov Söderström.

Norrlandsfondens resultat för året är förbättrat trots det fortsatt låga ränteläget. En god avkastning i kapitalförvaltningen samt en framgångsrik avyttring av konvertibler i ett av regionens lovande avknoppningsföretag lade grunden till överskottet. Bidragande är också den riskreducering i kreditstocken som samarbetet med EIF innebär.

-Resultatet läggs nu till fondkapitalet och stärker den framtida utlåningskapaciteten, säger Gunnar Olofsson.

Norrlandsfonden går in i år 2020 med ambition om en fortsatt offensiv bearbetning av marknaden.

-Ett antal pågående stora investeringar i regionen bidrar till den ekonomiska aktiviteten. Här kan nämnas stadsomvandlingen i Malmfälten, Northvolts investering i en batterifabrik i Skellefteå, miljardinvesteringar i vindkraft på ett flertal ställen samt SCAs kapacitetsutbyggnad i Obbola, säger vd Lars-Olov Söderström

En annan prioriterad potential är förädling inom regionen av förnyelsebara resurser som exempelvis skogen. Till detta adderas fortsatt utveckling inom mineral och dessutom en stark turismsektor.

-Omställningen till en mer hållbar konsumtion med minskad klimatpåverkan ger Norrland med sina råvarutillgångar nya intressanta möjligheter. Regionen har en enligt min uppfattning en unik position för att kunna leverera affärsmässiga lösningar i förändringsresan mot ökad hållbarhet, avslutar styrelseordförande Gunnar Olofsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter