26 november 2020
Norrlands näringsliv uppåt och starkare än riket

Norrlands näringsliv uppåt och starkare än riket

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har stigit från pessimistiska 80 i april till 103,6 enheter i oktober. Här är de norrländska industriföretagen mer positiva än övriga svenska bolag i samma bransch. Det är framförallt de högre förväntningarna på framtida produktion som förklarar uppgången men företagen har också en mer positiv syn på både nuvarande lagersituation och orderstock. Mest positiva är industriföretagen i Jämtland.

Bygg- och anläggningsverksamhet är den mest pessimistiska. Det är framförallt låga orderstockar som oroar företagen i byggsektorn. Detta är tvärtom mot läget för branschen i riket som helhet.

Detaljhandelns konfidensindikator steg från 84,9 i april till 104,3 i oktober. Det är förväntningarna på försäljningsvolymer och prisutvecklingen som förklarar ökningen. Dagligvaruhandeln är fortsatt stark.

Tjänstesektorns indikator är fortsatt den indikator som visar på det svagaste läget. Jämfört med vårens svaga notering på 62,4 i april ökade indikatorn till 87,3 i oktober. Uppgången förklaras av stigande förväntningar på framtida efterfrågeutveckling samt något mindre negativa signaler rörande nuvarande efterfrågan. Denna bransch innehåller även hotell- och restaurangföretag som, även om de har sett en liten förbättring, upplever läget som mycket svårt till följd av pandemin.

-Besöksnäringen i Sverige genomlider just nu sin svåraste kris någonsin. Till exempel har hotellens intäkter från logi minskat med hisnande 67 procent sedan mars jämfört med samma period förra året enligt en undersökning från Benchmarking Alliance, säger Niklas Jonsson, vd för Norrlandsfonden.

Jämtland starkast i Norrland

Jämtland sticker ut som i särklass starkast i Norrland och överträffar även riket med marginal. Samtliga branscher förbättrade sina konfidensindikatorer sedan i våras och även byggsektorn visar en svagt stigande trend i senaste mätningen. Tillverkningsindustrin med en konfidensindikator på 112,4 går alltså ganska starkt och uppvisar den största framtidstron i Norrland.

-De privata tjänstenäringarna i länet går också starkast i Norrland. Även om svackan under våren var djup så har återhämtningen varit stark och nu är läget nästan normalt. Det är framförallt förväntningarna på de närmaste sex månaders försäljning som drar upp konfidensindikatorn, säger Niklas Jonsson. 

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter