06 november 2019
Norrland starkare än riket

Norrland starkare än riket

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats och kan i höst beskrivas som normalstarkt. Avmattningen sker på bred front men ingen bransch kan sägas vara i lågkonjunktur. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget består. Trots detta tycks Norrland ha bättre konjunktur än riket som helhet.

- I fyra av de fem Norrlandslänen har konjunkturen mattats under året. På uppåtsidan utmärker sig Norrbotten med ett i stort sett oförändrat konjunkturläge som kan betraktas som starkare än normalt. Konjunkturindex i övriga län ligger väl samlade i intervallet +7 till +13 vilket kan betraktas som normalstarkt. Den största nedgången har skett i Gävleborg och det är framförallt industrin som ligger bakom försvagningen. Industrin visar även en nedgång i Västernorrland men här märks även en markant försämring i byggkonjunkturen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Normalläge i konjunkturen

Företagens konjunkturbedömningar inför våren är sammantaget relativt neutrala och det rådande normalläget i det norrländska näringslivet väntas bestå. Prognoserna spretar dock mellan olika branscher. Mest negativa är företagen inom transport- och logistikbranschen som spår en kraftig försämring. Inom industrin, byggbranschen och bilhandeln väntas i stort sett oförändrade konjunkturlägen, medan övriga branscher räknar med förstärkningar. Det starkaste konjunkturläget i höst återfinns inom IT-tjänster där högkonjunkturen består från i fjol.

Avmattning för industrin

Läget inom industrin, som väger klart tyngst i den norrländska ekonomin, har försämrats under året och tynger det norrländska näringslivet. Konjunkturindex har sjunkit 19 enheter till +9, vilket beskriver ett normalstarkt konjunkturläge. Svagast konjunkturbedömning gör stålindustrin följt av massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin som samtliga bedömer att konjunkturen är svagare än normalt. Prognoserna på ett halvårs sikt indikerar endast en marginell försvagning för den norrländska industrin.

Relativt stark byggsektor

Läget för byggbranschen har försämrats under det senaste året och branschen har gått från högkonjunktur till ett läge som är något starkare än normalt. I alla län utom Norrbotten har byggkonjunkturen försvagats det senaste året. En mindre försvagning väntas på ett halvårs sikt. Inom sällanköpshandeln, som redovisas exklusive bilhandeln, råder det fortsatt normalkonjunktur.

Starkare läge än riket

-För det norrländska näringslivet som helhet ser vi nu en tydlig avmattning som syns mer ju längre söderut vi rör oss i geografin. Jämfört med de indikationer från Konjunkturinstitutets mätningar på riksnivå, ser det ut som att Norrlands som helhet, och Norrbotten i synnerhet går bättre än riket just nu, säger Lars-Olov Söderström.

Om Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du bifogad samt på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter