06 november 2019
Norrbotten står starkast i Norrland

Norrbotten står starkast i Norrland

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Trots en ganska stor nedgång från förra året är konjunkturläget i Norrbotten starkare än normalt

- Konjunkturindex för Norrbotten visar på +25, vilket är starkare än normalt och klart starkast i Norrland. Byggbranschen och sällanköpshandeln har gått fram medan läget inom industrin har dämpats en del, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2019 som väntas fortsätta även till våren. Efter en kraftig uppgång ifjol med högkonjunktur i byggbranschen syns nu en avmattning som väntas fortsätta under våren. Orderingången i industrin har minskat, både från export- och hemmamarknaden. Kommande halvår väntas endast en svag nedgång för industrin i Norrbotten, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Industrikonjunkturen är stark i Norrbotten

Den totala industriproduktionen har ökat i hygglig takt under andra halvåret i år. Däremot har orderingången minskat en del, både från export- som hemmamarknaden. Lönsamheten är fortsatt förhållandevis god men en klart större andel än i fjol anser att lagren är för stora. Konjunkturen för de delbranscher som särredovisas är betydligt svagare än för industrin som helhet. Verkstadsindustrin tappade 44 enheter till +7 i höst medan trävaruindustrin rasade från +29 till –45. Att den totala industrin skiljer sig så mycket från dessa beror på att det finns andra industribranscher som väger tungt i länet, som exempelvis gruvindustrin och stålindustrin.

Fortsatt bra drag inom byggsektorn

Konjunkturindex för byggbranschen steg med 2 enheter till +29 i höst. Efter ett par år med ökat byggande ser dock en avmattning ut att ha inletts. Företagen bedömer att byggandet minskar svagt andra halvåret i år. Stocken av pågående arbeten ökar fortfarande i relativt snabb takt vilket har medfört en ökad sysselsättning i branschen. Värdet på antagna anbud ser dock ut att sjunka något. Kommande halvår väntas efterfrågan fortsätta sjunka svagt, vilket leder till en fortsatt minskning av byggandet och nedskärningar av personalstyrkan.

Stark försäljning i sällanköpshandeln

Konjunkturindex för sällanköpshandeln vände upp från –2 förra hösten till +7. Majoriteten av företagen rapporterar om ökad försäljningsvolym både första och andra halvåret i år. Lönsamheten har också förbättrats avsevärt. Trots positiva försäljningssiffror har inte sysselsättningen ökat jämfört med våren. Till våren räknar handlarna med i stort sett oförändrat konjunkturläge.

Konjunkturläget i Norrbotten hösten 2019 och våren 2020

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du bifogad samt på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter