26 november 2020
Näringslivet i Västernorrland vänder upp från djup svacka

Näringslivet i Västernorrland vänder upp från djup svacka

Näringslivet i Västernorrland upplevde den djupaste svackan bland norrlandslänen under våren. Detta har nu återhämtats starkt och läget ligger nu på samma nivå som riket. Starkaste branschen är handeln och tillverkningsindustrin. Den starka efterfrågan inom handeln drar upp förväntningarna även för framtiden. Industrin upplever ökad efterfrågan och ser ökad aktivitet på exportmarknaden. Byggsektorn signalerar om en kraftigt försämrad orderstock och svag efterfrågan.

- Tjänstesektorn upplevde verkligen en sättning under våren, men detta har nu återhämtats rejält och är nu uppe på nästan samma nivå som för ett år sedan. Totalt sett upplever näringslivet i Västernorrland samma läge som riket som helhet, säger Niklas Jonsson.

Norrland som helhet 

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter