22 november 2021
Mycket positiv tillverkningsindustri i Gävleborg

Mycket positiv tillverkningsindustri i Gävleborg

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 företagen i Norrland haft en kraftfull återhämtning. Tillverkningsindustrin i Gävleborg är mycket positiv och signalerar om ett mycket starkare läge än normalt. Bedömningarna av orderstockarna är nästan på rekordnivå. Färdigvarulagren är små och förväntningarna på produktionsvolymerna framöver positiva.

Handeln signalerar också om ett mycket starkt läge med positiva bedömningar av hur försäljningsvolymen utvecklar sig, små varulager och positiva förväntningar på försäljningsvolymerna framöver.

Tjänsteföretagen i Gävleborg rapporterar även de om ett mycket starkare läge än normalt till följd av stabila positiva bedömningar av hur verksamheterna utvecklat sig, hur efterfrågan är och i sina förväntningar på försäljningen framöver. Däremot är företagen mer negativa avseende hur lönsamheten har utvecklat sig.

-Branschen är mycket diversifierad med enklare tjänster till mer kvalificerade tjänster inom exempelvis ekonomi, juridik och IT, varför lönsamheten kan variera kraftigt inom branschen, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Byggföretagen i länet signalerar i likhet med flertalet norrlandslän om ett normalläge, med relativt neutrala bedömningar av orderstockarnas storlek och förväntningar på antalet anställda framöver.

Samtidigt säger en klar majoritet av företagen i Gävleborg att brist på arbetskraft är det största hindret för att expandera. Samtliga branscher anger att den är mer eller mindre kritisk. Just för tillfället verkar dock komponentbristen vara ett ännu större problem för exempelvis industrin. men medan den senare är ett förr eller senare övergående problem är kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ett strukturellt problem som sannolikt kommer att bestå under lång tid.

-Nu står vårt näringsliv inför utmaningen att möta en stark efterfrågan på grund av att det råder en brist på insatsvaror. Detta trodde vi inte för ett år sedan. Det är en hämsko för tillväxten, men bristen kommer att avta, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter