29 augusti 2017
Medvind för företagen i Norrlandsfondens barometer

Medvind för företagen i Norrlandsfondens barometer

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland stärktes från ett sedan tidigare starkt läge under det andra kvartalet. Fortfarande är dock stämningsläget marginellt svagare än för riket som helhet.

  • -I samtliga norrlandslän utom Västerbotten gjorde företagen starkare lägesbedömningar än föregående kvartal. Mest stärktes läget i Gävleborg där alla branscher var mer positiva än vid föregående mätning. Det svagare läget i Västerbotten berodde främst på att tillverkningsindustrin gjorde väsentligt svagare lägesbedömningar. Totalt sett hade dock samtliga norrlandslän ett starkt läge, förutom Gävleborg där läget var mycket starkt, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

Sverige

I riket som helhet är läget fortsatt starkt framförallt till följd av mycket positiva lägesbedömningar från tillverkningsindustrin och byggsektorn. Även detaljhandeln och privata tjänstenäringar uppvisar lägesbedömningar över det historiska snittet. Generellt rapporterar företagen i riket om att de fortsätter att anställa men också om att bristen på arbetskraft är ett akut problem på flera håll.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för näringslivet i Gävleborg stärktes och var den högsta i Norrland till följd av att samtliga branscher signalerade ett starkare läge.

Söderström:

- Byggsektorn signalerade ett mycket starkt läge, framförallt var man ännu positivare än tidigare i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas. Även bedömningarna av orderstockarnas storlek bidrog positivt.

Tillverkningsindustrin stärkte sin totala lägesbedömning främst på grund av en positivare syn på färdigvarulagrens storlek. Däremot var man lite mindre positiva än vid tidigare mätning i sin bedömning av hur produktionsvolymen kommer att utvecklas framöver.

Både privata tjänstenäringar och detaljhandeln kom in starkare än vid föregående mätning. I båda dessa branscher hade man positiva förväntningar på efterfrågan framöver. Bidragande till detaljhandelns starka lägesbedömning var också att man var väsentligt positivare till varulagrens storlek, konstaterar Söderström.

Västernorrland

Även om läget i Västernorrland stärktes var det fortsatt det svagaste bland norrlandslänen. Detta förklaras framförallt av ett svagare läge för tillverkningsindustrin och byggsektorn än för Norrland i stort.

Söderström:

- Byggsektorn drogs framförallt ned av en mer negativ syn på orderstockarnas storlek. Tillverkningsindustrin signalerade alltså det svagaste läget i Norrland även om det ändå stärktes jämfört med föregående mätning. Industrin var mer positiva till orderstockarnas storlek och i sin syn på produktionsvolymen framöver. Däremot var man mer negativa i sin syn på färdigvarulagrens storlek.

Detaljhandeln stärktes däremot kraftigt jämfört med föregående mätning och var den starkaste branschen i länet. Handlarna var mycket positiva till hur försäljningen varit det senaste kvartalet och stärkte också sina förväntningar på hur försäljningen kommer att utvecklas kommande period.

Privata tjänstenäringar signalerar fortsatt ett läge som är över det historiska snittet. Bedömningarna av hur verksamheterna och efterfrågan utvecklats, såväl som förväntningarna på kommande period, var i nivå med föregående mätning.

Jämtland

Bedömningarna mellan de olika branscherna varierade där tillverkningsindustrin stärktes, medan byggsektorn försvagades till en nivå strax under det historiska snittet. Byggsektorn i länet var negativare både i sina bedömningar av orderstockarnas storlek och framförallt till hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver.

Söderström:

- Stämningsläget i tillverkningsindustrin har efter två kvartals försvagning från ett mycket starkt läge åter vänt uppåt. Orsaken till detta var kraftigt stärkta förväntningar på produktionsvolymen kommande period.

De privata tjänstenäringarna var marginellt mer positiva i sina lägesbedömningar som fortsatt är starkare än normalt. Tjänsteföretagen var positivare både till hur verksamheterna utvecklats generellt och också specifikt till hur efterfrågan varit föregående period.

Detaljhandeln försvagades däremot något, men läget är fortsatt starkt och handlarna signalerar generellt en positiv bild av utvecklingen, konstaterar Söderström.

Västerbotten

Stämningsläget i länet vek ned den senaste mätningen och Västerbotten uppvisade därmed som enda län ett försvagat läge. Den största förklaringen till detta var att tillverkningsindustrin signalerade ett kraftigt försvagat läge från ett tidigare mycket starkt läge.

Söderström:

- Industriföretagen signalerade ett väsentligt svagare läge till följd av en kraftigt försvagade förväntningar på produktionsvolymen framöver. Detta nettotal var på en nivå långt under snittet för de senaste åren. Övriga nettotal var i princip i nivå med föregående kvartal.

Detaljhandeln förstärkte istället sin lägesbedömning och konfidensindikatorn är nu i nivå med övriga Norrland efter att ha legat något lägre under drygt ett års tid. Handlarna var kraftigt positivare både till utfall och i sina förväntningar på försäljningen.

Läget inom byggsektorn är fortsatt mycket starkt med positiva bedömningar av orderstockarna. Byggarna är också fortsatt positiva i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas. Samtidigt uppger också företagen tillgången till kompetent arbetskraft som det största hindret för fortsatt tillväxt. Privata tjänstenäringar försvagades i sin tur något jämfört med föregående mätning men läget är fortsatt starkare än normalt. Nettotalen för efterfrågan och utfall var i princip i nivå med föregående mätning, konstaterar Söderström.

Norrbotten

Läget i Norrbotten är fortsatt starkt men bilden varierar mellan branscherna. Byggsektorn signalerar ett väsentligt svagare läge än övriga branscher och även jämfört med övriga norrlandslän. Detaljhandeln och tjänsteföretagen stärkte istället sina bedömningar till en nivå nära ett mycket starkt läge. Tillverkningsindustrin uppger också den ett läge nära mycket starkt, trots att branschen faller tillbaka relativt kraftigt från det rekordstarka läge man uppgav vid förra mätningen.

Söderström:

  • -Företagen inom tillverkningsindustrin uppger framförallt negativare bedömningar av storleken på färdigvarulagren jämfört med föregående mätning. Trots en liten försvagning är man dock fortsatt positiva till orderstockarnas storlek. Också förväntningarna på produktionsvolymerna är fortsatt positiva även om de försvagats något sedan förra mätningen. Byggsektorns relativt sett negativa lägesuppfattning beror på svaga bedömningar av orderstockarna och fortsatta problem att hitta kompetent arbetskraft.

Både de privata tjänstenäringarna och detaljhandeln indikerar alltså ett förstärkt läge. Handlarna är framförallt positiva till hur försäljningsvolymen utvecklats föregående period, medan tjänsteföretagens lägesbedömning framförallt dras upp av positiva förväntningar på efterfrågan framöver, avslutar Söderström.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter