06 november 2018
Konjunkturuppgång i Västerbotten

Konjunkturuppgång i Västerbotten

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att handeln går framåt och att byggandet ökat rejält.

- Konjunkturindex visar på +25, vilket indikerar att Västerbotten har en stark konjunktur. Sällanköpshandeln har ett mycket starkt läge, vilket förväntas förstärkas ytterligare under våren och byggandet har ökat kraftigt, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Positiv sällanköpshandel

Sällanköpshandeln i Västerbotten befinner sig för närvarande i ett mycket starkt läge. Konjunkturindex har ökat med 20 enheter till +51 vilket betyder att handlarna i Västerbotten är betydligt mer optimistiska än handlarna i de övriga Norrlandslänen. Försäljningen ökade rejält i våras och uppgången har fortsatt i höst.

-Dessutom tror handlarna på en kraftigt ökande försäljning till våren. Denna starka positivism skiljer sig från angränsande norrlandslän, säger Katja Lepola.

Stark byggkonjunktur

Höstens konjunkturindex på +38 för Västerbottens byggföretag ligger nästan på gränsen för vad som betraktas som högkonjunktur och visar att den gynnsamma utvecklingen hållit i sig under året. Byggandet fortsatte uppåt första halvåret i år och har under innevarande höst trappats upp rejält. Även orderstocken och sysselsättningen har ökat markant sedan i våras. Till våren räknar byggföretagen med ett oförändrat konjunkturläge.

Dämpad industrikonjunktur

Industrikonjunkturen i Västerbotten har i höst försvagats och konjunkturindex har backat från +29 till +15. Utvecklingen första halvåret i år var mycket stark med stora ökningar i produktion och orderingång. I höst har tillväxten däremot mattats av och det är tydligt att det är de stora företagen som upplever ett försämrat läge. För dessa har efterfrågan dämpats och produktionsökningarna avstannat medan de små företagen fortfarande rapporterar om uppgångar. För de stora företagen sker dock inbromsningen från en hög nivå och utvecklingen det senaste året har medfört att kapacitetsutnyttjandet sammantaget inom industrin har ökat.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77

[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter