22 november 2021
Handeln i Västernorrland ser positivt på framtiden

Handeln i Västernorrland ser positivt på framtiden

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 företagen i Norrland haft en kraftfull återhämtning. Handeln i Västernorrland har ett mycket starkt läge men upplever också brist på personal.

Näringslivet i Västernorrland indikerar ett fortsatt mycket starkare läge än normalt. Trots det har man en totalt sett något svagare konfidensindikator än övriga norrlandslän. Orsaken är att tillverkningsindustrin är mindre positiv än i resten av Norrland. Förklaringen till detta är att industriföretagen gör en neutral bedömning av orderstockarnas storlek. Färdigvarulagren bedöms också vara på normala nivåer, jämfört med de andra länen där lagren är låga. Däremot har industriföretagen i länet en relativt positiv syn på produktionsvolymerna.

Handeln i länet är däremot mycket positiva och signalerar ett mycket starkare läge än normalt. Mest bidragande till detta är att man är mycket positiva till försäljningen. Varulagren minskade också ytterligare medan man är något mindre positiva än tidigare i sina förväntningar på försäljningen framöver.

-Handeln har legat något kvartal efter industrin i återhämtningen men uppvisar nu nästan samma nivå på konfidensindikatorn. På sex månaders sikt är handlarna i Västernorrland positiva till försäljningssituationen och majoriteten av företagen är optimistiska till hur försäljningen kommer att utvecklas framöver, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Samtidigt säger en klar majoritet av företagen i Västernorrland att brist på arbetskraft är det största hindret för att expandera. Samtliga branscher anger att den är mer eller mindre kritisk. Just för tillfället verkar dock komponentbristen vara ett ännu större problem för exempelvis industrin. men medan den senare är ett förr eller senare övergående problem är kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ett strukturellt problem som sannolikt kommer att bestå under lång tid.

-Nu står vårt näringsliv inför utmaningen att möta en stark efterfrågan på grund av att det råder en brist på insatsvaror. Detta trodde vi inte för ett år sedan. Det är en hämsko för tillväxten, men bristen kommer att avta, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter