22 november 2021
Handeln går starkt i Jämtland

Handeln går starkt i Jämtland

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 företagen i Norrland haft en kraftfull återhämtning. Handeln i Jämtland har ett mycket starkt läge men upplever också brist på personal.

Tillverkningsindustrin i Jämtland stärker sitt läge jämfört med föregående kvartal trots att man redan då signalerade ett mycket starkt läge. Bedömningarna av orderstockarna är positiva. Företagen är mycket positiv i sina bedömningar till hur produktionsvolymen kommer att utvecklas framöver, vilket kan vara ett tecken på att man är mindre besvärad av flaskhalsar i produktionen jämfört med andra delar av landet.

Handeln i Jämtland har ett mycket starkt läge. Branschen är positiv till hur försäljningen utvecklar sig och i förväntningarna på försäljningen framöver. Man har också en positiv syn på färdigvarulagrens storlek.

Privata tjänstenäringar i länet signalerar ett fortsatt mycket starkare läge än normalt. Men likafullt är konfidensindikatorn märkbart svagare. Bidragande till detta är att företagen gjorde mindre positiva bedömningar av hur verksamheterna utvecklats avseende lönsamheten.

-Branschen är mycket diversifierad med enklare tjänster till mer kvalificerade tjänster inom exempelvis ekonomi, juridik och IT, varför lönsamheten kan variera kraftigt inom branschen, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Samtidigt säger en klar majoritet av företagen i Jämtland att brist på arbetskraft är det största hindret för att expandera. Samtliga branscher anger att den är mer eller mindre kritisk. Just för tillfället verkar dock komponentbristen vara ett ännu större problem för exempelvis industrin. men medan den senare är ett förr eller senare övergående problem är kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ett strukturellt problem som sannolikt kommer att bestå under lång tid.

-Nu står vårt näringsliv inför utmaningen att möta en stark efterfrågan på grund av att det råder en brist på insatsvaror. Detta trodde vi inte för ett år sedan. Det är en hämsko för tillväxten, men bristen kommer att avta, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter