07 november 2018
Gävleborg har starkaste konjunkturen i Norrland

Gävleborg har starkaste konjunkturen i Norrland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Gävleborg har den starkaste konjunkturen av norrlandslänen. Det är framförallt industrin som agerar lokomotiv.

- Konjunkturindex för Gävleborg visar på +37, vilket är mycket starkt. Industrikonjunkturen är stark och byggkonjunkturen har visserligen avmattats, men från en mycket hög nivå, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Stark och stabil industrikonjunktur

Konjunkturindex för industrin stärktes med ytterligare fem enheter till +42 efter den kraftiga uppgång som noterades för ett år sedan. Det är dock inom trävaruindustrin som företagen tydligast upplever högkonjunkturen trots en viss nedgång i konjunkturindex jämfört med noteringen förra hösten. Det är istället främst inom verkstadsindustrin samt inom massa- och pappersindustrin som konjunkturen stärkts.

-Massa- och pappersindustrin ser också en ytterligare konjunkturförstärkning framför sig. Här tror företagen på en fortsatt produktionsökning som kommer att kräva investeringar i anläggningarna för utökad kapacitet, säger Katja Lepola.

Högkonjunktur trots kraftigt fall

Den synnerligen starka byggkonjunktur som noterades förra hösten har i år sjunkit en hel del. Trots detta råder det fortfarande högkonjunktur i branschen med ett konjunkturindex på +54. Byggandet har fortsatt att öka under såväl våren som hösten men antalet antagna anbud har varit relativt oförändrat och företagen bedömer att orderstocken har varit lagom. Hälften av företagen har anställt ytterligare personal jämfört med i våras. Konjunkturen väntas sjunka ytterligare något kommande halvår enligt företagen, då både byggande och antagna anbud förväntas minska.

Dämpat läge för sällanköpshandeln

Läget för sällanköpshandeln kan närmast beskrivas som normalkonjunktur – men en något lägre sådan. Konjunkturindex landade på –11, vilket är ungefär som förra hösten. Försäljningsvolymen minskade under första halvåret medan en övervägande del av företagen rapporterade en ökning för andra halvåret. Andelen företag som upplever dålig lönsamhet har dock ökat sedan förra mätningen. Förväntningarna på ett halvårs sikt tyder på en viss försvagning av konjunkturläget i branschen.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77

[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter