Stadgar

Stiftelsen Norrlandsfondens stadgar

Inledande bestämmelser

§ 1

Stiftelsen Norrlandsfonden består av medel som genom regeringens beslut eller på annat sätt tillförts stiftelsen samt av medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet.

Verksamheten i stiftelsen bör bedrivas på sådant sätt att stiftelsens kapital på lång sikt bevaras nominellt intakt.

Stiftelsen skall i sin verksamhet beakta de regional- och näringspolitiska mål som har fastställts av riksdagen.

Uppgifter

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att, genom att delta i finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskild uppmärksamhet skall ägnas Norrbottens län och inlandskommunerna.

Stiftelsen kan även delta i finansieringen av projekt som berör angränsande län, förutsatt att väsentlig anknytning till stiftelsens ändamål föreligger.

§ 3

Stiftelsen skall finansiera etablering, utveckling och expansion av näringslivet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen kan också ta initiativ till, och i begränsad omfattning finansiera utredningar, infrastrukturella investeringar och forskning av betydelse för näringslivet inom stiftelsens verksamhetsområde.

§ 4

Stiftelsen skall varje år fastställa ett handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret. Handlingsprogrammet skall översiktligt ange stiftelsens verksamhetsinriktning.

§ 5

Stiftelsen skall i sin verksamhet samarbeta med länsstyrelserna och de regionala utvecklingsbolagen i berörda län samt med andra regionala och centrala utvecklingsorgan, främst Tillväxtverket och Industrifonden.

Finansieringsformer

§ 6

Stiftelsen kan delta i finansieringen genom lån med eller utan villkorlig återbetalningsskyldighet, konvertibla skuldebrev, skuldebrev med optionsrätt, medelstillskott med återbetalning i form av royalty, lånegaranti eller förlustgaranti. Utredningar, infrastrukturella investeringar och forskning kan dessutom finansieras med bidrag och medelstillskott med eller utan krav på återbetalning i form av royalty.

Stiftelsen ansvarar för att finansieringen sker på sätt som är förenligt med artikel 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Vid finansiering genom lån med villkorlig återbetalningsskyldighet har stiftelsen att iaktta villkoren i regeringens beslut av den 15 december 1994 (A94/2469/RP).

§ 7

Stiftelsen får äga aktier i utvecklingsbolag som har till uppgift att utveckla näringslivet i Norrland.

§ 8

Stiftelsen skall ha en styrelse som består av nio ledamöter. Landstingen i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, eller de organ de delegerar ansvaret till, äger rätt att tillsammans nominera fyra av de nio ledamöterna Ledamöterna ska besitta gedigen kunskap om förhållanden i näringslivet inom Norrlandsfondens verksamhetsområde.

Ledamöterna utses av regeringen och förordnas för en tid av högst två år. Bland ledamöterna utser regeringen en ordförande.

§ 9

Styrelsen har sitt säte i Luleå.

§ 10

Hos stiftelsen skall finnas en verkställande direktör samt i övrigt erforderlig personal.

§ 11

Viktigare frågor rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning avgörs av styrelsen.

§ 12

Den direkta ledningen av stiftelsens verksamhet utövas av verkställande direktören i enlighet med de närmare föreskrifter som styrelsen meddelar.

§ 13

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammankallas när minst fem ledamöter begär det.

§ 14

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta ledamöterna förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 15

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och de skiljaktiga meningar som uttalats. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 16

Den som hos stiftelsen har tagit befattning med ansökan om finansiering får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om näringsidkarens affärs- eller driftsförhållanden.

Räkenskaper och revision

§ 17

Stiftelsens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

§ 18

Styrelsen och verkställande direktören skall senast den 1 mars varje år avge årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Av redovisningen bör framgå om de företag som beviljas lån eller annan finansiering drivs av kvinnor eller män.

§ 19

Styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av två auktoriserade revisorer. Revisorerna jämt suppleanter förordnas av regeringen för ett räkenskapsår i sänder. Revisorerna skall årligen före den 20 mars avlämna en revisionsberättelse.

§ 20

Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall senast den 31 mars överlämnas till regeringen. Regeringen beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Övriga bestämmelser

§ 21

Framställning om tillskott av medel till stiftelsen görs hos regeringen.

§ 22

Stiftelsens likvida medel skall placeras på ett säkert sätt så att kraven på god avkastning och riskspridning tillgodoses. Medel får inte användas till utlåning på annat sätt än vad som sägs i §6.

§ 23

Stiftelsen äger rätt att ta upp lån.

§ 24

Ändring av stiftelsens stadgar föreslås av stiftelsens styrelse och fastställs av regeringen.

§ 25

Regeringen beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 26

Om stiftelsen upphör med sin verksamhet, skall dess överskjutande tillgångar tillfalla staten.

§ 27

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.