Västerbotten leder Norrlands konjunkturuppgång

Västerbotten leder Norrlands konjunkturuppgång

​Västerbotten tar täten när Norrland vänder uppåt. Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar att konjunkturen vänt uppåt för industriföretagen. - Efter ett par år med ett svagt konjunkturläge har situationen för det norrländska näringslivet förbättrats väsentligt under 2014 och konjunkturläget är nu åter normalt.

Västerbotten tar täten när Norrland vänder uppåt. Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar att konjunkturen vänt uppåt för industriföretagen. - Efter ett par år med ett svagt konjunkturläge har situationen för det norrländska näringslivet förbättrats väsentligt under 2014 och konjunkturläget är nu åter normalt. Inför våren finns en fortsatt optimism, säger Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

- Av de fem länen är Västerbotten nummer ett i konjunkturligan, främst tack vare att byggbranschen har stärkts från normal- till högkonjunktur. Läget har förbättrats även för sällanköpshandeln som har ökat sin försäljning och nyanställt det senaste halvåret. Även inom industrin har konjunkturen stärkts, åtminstone för trävaruindustrin, säger Söderström.

Konjunkturindex, som grundas på företagens egna bedömningar av konjunkturläget och som kan anta värden mellan –100 och +100, uppgår för Norrland som helhet till +6. Som en tumregel kan man säga att ett index inom intervallet ±15 ses som normalkonjunktur. Det aktuella nuläget kan därmed betraktas som normalt. Sedan förra hösten har konjunkturindex stigit med 20 enheter vilket visar att det generella konjunkturläget har förbättrats betydligt.

Söderström:
- Den största förbättringen sedan i fjol står industrin för och dess sammanvägda konjunkturindex har stigit med starka 27 enheter till +4.

- Konjunkturvinden har vänt för den norrländska verkstadsindustrin och sedan i fjol höst har konjunkturindex stigit med 18 enheter till –6. Läget kan åter beskrivas som normalt och bakom uppgången återfinns ett högre efterfrågetryck. Till våren räknar företagen med att konjunkturen stärks ytterligare.

- Massa- och pappersindustrin uppvisar den starkaste konjunkturen bland industribranscherna och läget är i höst starkare än normalt. En ökad efterfrågan har lett till högre produktionsvolymer och bättre lönsamhet. Inför det kommande halvåret är företagen optimistiska.

- Konjunkturläget för trävaruindustrin har blivit mycket starkare sedan förra året. En betydande produktionsökning har skett vilket, sannolikt med bidrag från den försvagade kronan, lett till att lönsamheten har stärkts på ett exceptionellt sätt. Inför kommande halvår räknar tredjedel av företagen räknar med fortsatta produktionsökningar.

- IT-branschen i Norrland fortsätter även i år att rapportera om en hygglig konjunktur och bäst utveckling visar IT-industrin. Den samlade bilden visar att efterfrågan har ökat markant. Mörka moln tornar dock upp sig i horisonten då IT-industrin spår en kraftig tillbakagång till våren. Datakonsulterna ser däremot ljust på framtiden.

Prognoserna inför våren är försiktigt positiva och nästan alla branscher tror på starkare konjunktur. Prognosen för hela näringslivet tyder på en måttlig förstärkning kommande halvår, men det finns branscher där framtidstron är riktigt stark. Det gäller i synnerhet uppdragsverksamheten där förväntningarna pekar mot högkonjunktur till våren.

- Under det senaste året har transport- och logistikbranschen i Norrland fått ett rejält uppsving. Transportvolymerna har ökat kraftigt och sysselsättningen är högre.

Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden: 070-626 42 56