Statliga riskkapitalet enbart till storstadsområden?

Statliga riskkapitalet enbart till storstadsområden?

​Norrlandsfonden har lämnat sitt remissvar angående regeringens utredning om statligt riskkapital. Enligt Norrlandsfonden finns flera positiva aspekter, bland annat ser man positivt på utredningens förslag om samverkan mellan privat och statligt kapital i en ny struktur som är flexibel och möjliggör anpassning till ändrade marknadsförutsättningar.

Norrlandsfonden har lämnat sitt remissvar angående regeringens utredning om statligt riskkapital. Enligt Norrlandsfonden finns flera positiva aspekter, bland annat ser man positivt på utredningens förslag om samverkan mellan privat och statligt kapital i en ny struktur som är flexibel och möjliggör anpassning till ändrade marknadsförutsättningar. Utredningen innehåller dock förslag som riskerar leda till en ytterligare koncentration av riskkapital till storstadsområdena på bekostnad av övriga regioner där behovet av marknadskompletterande insatser är som störst.

- Utredningen berör inte att lokal närvaro, nätverk och insikt om en regions specifika förutsättningar erfarenhetsmässigt har stor betydelse i valet av företag som riskkapitalbolag investerar i kommenterar Norrlandsfondens vd Lars- Olov Söderström

Norrlandsfonden bedömer vidare att utredningens förslag om ett statligt kreditgarantisystem inte kommer att ge önskad effekt på bankernas utlåning. Det bekräftas också i Bankföreningens remissvar. Förslag lämnas därför på att Norrlandsfondens utlåningskapacitet förstärks som ett led i omstruktureringen av det statliga riskkapitalet.