Statistik - Norrlandsbarometern

Här presenterar vi de senaste prognoserna för näringslivet i Norrland, men också för riket som helhet.  I tabellerna kan du även jämföra olika branscher inom ett län samt jämföra en viss bransch med andra län. Varje kvartal fyller vi på med aktuella uppgifter. Trevlig läsning!

Konjunkturläget i Norrlands alla län

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika branscher i ditt län

Konjunkturläget i branschen

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika län för specifik bransch

Senaste konjunkturbarometern

Så går det nu

Klicka för att läsa Norrlandsfondens analys av det aktuella konjunkturläget

Starkare läge för samtliga län

Konfidensindikatorerna för näringslivet i Norrland och riket stärktes under det fjärde kvartalet. Lägesbedömningarna sammanfaller nu för de båda och indikerar ett starkt läge som närmar sig gränsen till att vara mycket starkt.

-          Också de norrländska länen uppvisar en ovanligt samlad bild över sina bedömningar. Samtliga län utom Norrbotten signalerar om ett läge som är starkare än normalt. Norrbotten utmärker sig positivt med att vara det enda län där läget bedöms som mycket starkt. Generellt drar byggsektorn och tillverkningsindustrin upp näringslivets lägesbedömningar, medan detaljhandeln för fjärde kvartalet i rad sänkte sin konfidensindikator, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

Sverige

Bilden på nationell nivå är att hushållen är optimistiska, framförallt beroende på en positiv syn på den egna ekonomin. Vidare rapporterar företagen generellt om att antalet anställda ökar och en stor andel av företagen signalerar också en brist på arbetskraft. Anställningsplanerna är fortsatt optimistiska och det finns goda förhoppningar om en stark sysselsättningsutveckling i näringslivet framöver.

Tillverkningsindustrin och byggsektorn drar upp stämningsläget för riket. Företagen i de båda sektorerna är nöjda med orderstockarnas storlek och har goda förväntningar på produktionsvolymerna framöver. Dessutom är man generellt mer positiva till lönsamheten än man varit tidigare. I båda branscher signalerar man dock att bristen på arbetskraft är ett fortsatt problem. Detaljhandeln fortsätter sin trend av försvagade lägesbedömningar. Framförallt är det den specialiserade butikshandeln som drar ned läget.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för företagen i Gävleborg indikerar fortsatt ett starkare läge än normalt. Tjänstesektorn höjde sin konfidensindikator kraftigt under det sista kvartalet, framförallt till följd av att man var nöjda med efterfrågan. Dessutom var tjänstesektorn väsentligt positivare till hur lönsamheten utvecklats.

Tillverkningsindustrin drog ned sina lägesbedömningar till ett normalläge från ett tidigare starkt läge. Orsaken till detta var en försämrad syn på orderstockarna, vilket också resulterade i dämpade förväntningar på produktionsvolymen framöver. Däremot är kapacitetsutnyttjandet fortfarande högt med 90%, vilket visar att företagen ända har bra beläggning, konstaterar Söderström.

Byggsektorn ligger kvar på ett starkt läge, vilket framförallt bedöms bero på ett relativt sett högt bostadsbyggande och också byggnationer inom besöksnäringen. Det största hindret för tillväxt anser företagen vara brist på arbetskraft. Här var företagen väsentligt negativare jämfört med föregående mätning.

Västernorrland

Även i Västernorrland stärktes läget under avslutningen av 2016. Samtliga branscher utom detaljhandeln var positivare. Byggsektorn signalerade ett mycket starkt läge, till följd av kraftigt ökade orderstockar. Byggsektorn i länet stärks av stora industriella byggprojekt i kombination med det generellt ökade bostadsbyggandet som gäller hela Sverige.

Tjänstesektorn i länet stärktes också under det sista kvartalet framförallt till följd av positiva bedömningar av hur efterfrågan varit och i förväntningarna på densamma. 

Tillverkningsindustrin har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande på 94%, och konfidensindikatorn indikerar ett starkt läge. Synen på orderstockarna förbättrades jämfört med föregående mätning, mest till följd av en förbättring av exportorderstockarna.

Detaljhandeln i Västernorrland uppvisar ett fortsatt normalläge i likhet med de senaste två mätningarna. Företagens syn på försäljningsvolymen, både avseende utfall och förväntningarna på densamma är positiv, bedömningen av lönsamheten är mer tillbakahållen.

Jämtland

Länet har fortsatt ett starkare läge än normalt. Tillverkningsindustrin har fortsatt ett mycket starkare läge än normalt, men det har ändå försvagats till följd av nedreviderade förväntningar på produktionsvolymen.

Söderström:

-          Tjänstesektorn har lyft sin lägesbedömning från svagt till starkt till följd av en förbättrad syn på hur efterfrågan utvecklats under slutet av året. Man är också något positivare till hur lönsamheten utvecklats.

Detaljhandeln signalerar i motsats till i övriga län om ett starkt läge. Framförallt var handlarna nöjda med efterfrågan och man har också positiva förväntningar på efterfrågan framöver.

Västerbotten

Stämningsläget i Västerbotten förbättrades i likhet med i övriga län. Tillverkningsindustrin lyfte sin konfidensindikator kraftigt till följd av en positivare syn på orderstockarna. Framförallt exportorderingången bidrog positivt. Förväntningarna på produktionsvolymen framöver höjdes följaktligen. Volvos offentliggörande av en investering på ca en halv miljard i Umeåfabriken bidrog sannolikt också till att dra upp stämningsläget.

Byggsektorn signalerade för andra kvartalet i rad om ett försämrat läge. Fortfarande är dock läget starkt och faller från en hög nivå. Bostadsbyggandet är fortsatt på en god nivå, däremot är flera andra stora projekt färdigställda, exempelvis bygget av handelsområdet vid IKEA. Bristen på arbetskraft är enligt företagen inte ett lika stort problem som i övriga län.

Privata tjänstenäringar har ett fortsatt starkare läge än normalt. Efterfrågan är god och förväntas vara så fortsatt. Däremot bedöms lönsamheten ligga på ett normalläge.

Detaljhandeln signalerade om ett försvagat läge för fjärde kvartalet i rad och är nu svagare än normalt. Framförallt har företagen kontinuerligt under ett års tid justerat ned sina bedömningar av försäljningsvolymen. En delförklaring till detta kan vara den kraftiga expansion av handeln som skett i Umeå. Detta i kombination med att byggprojekt pågått i centrala stan, kan ha varit störande för cityhandeln.

Norrbotten

Norrbotten uppvisar det starkaste läget i Norrland, till följd av ett mycket starkt läge för byggsektorn och tillverkningsindustrin. Det kraftiga lyftet för industrin beror på en väsenligt positivare syn på orderstockarnas storlek. Orderingången både från hemmamarknaden och exportmarknaden bedömdes av företagen som mycket god, vilket också höjde förväntningarna på produktionsvolymen framöver.

Söderström:

-          Byggsektorn var fortsatt mycket positiv och indikerade för tredje kvartalet i rad ett mycket starkt läge. Den största orsaken till det stärkta läget är ett ökat bostadsbyggande i kombination med planer på ytterligare boendeinvesteringar längs kusten och de stora projekten för stadsomvandlingen i Malmfälten. Dessutom kommer en del positiva signaler om att det industriella byggandet är på väg att komma igång igen efter försvagningen i samband med nedgången för gruvindustrin. Generellt uppger de större aktörerna ett positivare läge än de mindre, som istället signalerar att konkurrensen i offererandet på projekten har ökat. Många byggföretag anger också brist på arbetskraft som det stora hindret för ökad tillväxt.

Både de privata tjänstenäringarna och detaljhandeln indikerar ett normalläge. Handeln är dock mer positiv till efterfrågan än till lönsamheten. Båda dessa branscher har en historik av att göra optimistiska lägesbedömningar, vilket innebär att ett normalläge indikerar en fortsatt positiv grundsyn, avslutar Söderström.