Statistik - Norrlandsbarometern

Här presenterar vi de senaste prognoserna för näringslivet i Norrland, men också för riket som helhet.  I tabellerna kan du även jämföra olika branscher inom ett län samt jämföra en viss bransch med andra län. Varje kvartal fyller vi på med aktuella uppgifter. Trevlig läsning!

Konjunkturläget i Norrlands alla län

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika branscher i ditt län

Konjunkturläget i branschen

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika län för specifik bransch

Senaste konjunkturbarometern

Så går det nu

Klicka för att läsa Norrlandsfondens analys av det aktuella konjunkturläget

Bygg- och tillverkningsindustrin fortsätter att dra konjunkturen

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland signalerar trots en liten försvagning fortfarande ett läge som är mycket starkare än normalt. Bedömningarna i Norrland var också fortsatt starkare än i riket.  

-          Tillverkningsindustrin och byggsektorn har ett fortsatt mycket starkt läge. Detaljhandeln och privata tjänstenäringar har även de ett positivt läge men på en lägre nivå. När det gäller de norrländska länen ligger samtliga utom Jämtland på en nivå på eller strax under ett mycket starkt läge. Jämtland kom in väsentligt starkare än övriga län, vilket indikerar att man haft en mycket bra vintersäsong, konstaterar Katja Lepola, vd, Norrlandsfonden.

Sverige

Trots en försvagning för riket för tredje mätningen i rad är läget fortsatt starkt. Mönstret för riket är detsamma som för Norrland med mycket starka signaler från tillverkningsindustrin och byggsektorn, medan läget är svagare men ändå positivt för detaljhandeln och privata tjänstenäringar.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för näringslivet i Gävleborg försvagades men indikerar fortfarande ett starkt läge.

Lepola:

- Tre av fyra delbranscher försvagades. Tillverkningsindustrin var den svagaste i Norrland framförallt beroende på svaga orderstockar. Trots det var man ändå positiva till produktionsvolymen på lite längre sikt.

Byggsektorn försvagades även den, men läget är fortfarande mycket starkt. Även här var det mindre positiva bedömningar av orderstockarna som drog ned bedömningen.

Tjänstesektorn steg som enda bransch i länet. Företagen var nöjda med hur efterfrågan utvecklats och också positiva i bedömningen av hur den kommer att utvecklas kommande period.

Västernorrland

Länet hade liknande utveckling som för riket i stort med mycket starka bedömningar från tillverkningsindustrin och byggsektorn.

Lepola:

- Byggsektorn drogs upp av positiva bedömningar av hur antalet anställda kommer att utvecklas.  Tillverkningsindustrin stärktes till följd av positivare bedömningar av orderstockarna och färdigvarulagrens storlek.

Privata tjänstenäringars lägesbedömning försvagades relativt kraftigt. Företagen var generellt mindre nöjda med hur utvecklingen varit under det första kvartalet.

Jämtland

Den starkaste lägesbedömningen gjorde företagen i Jämtland. Samtliga branscher utom detaljhandeln signalerade om ett mycket starkare läge än normalt. Byggsektorn var framförallt positiv i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas. Tillverkningsindustrin stärktes till följd mindre färdigvarulager.

Lepola:

- Tjänstesektorn var klart positivast i Norrland. Företagen var nöjda över hur verksamheterna utvecklats och hur lönsamheten varit det senaste kvartalet.

Västerbotten

Samtliga branscher utom privata tjänstenäringar vände nedåt. Detaljhandelns lägesbedömning kom in under det historiska snittet vilket var svagare än för övriga län.

Lepola:

- Handeln var framförallt mindre nöjda med hur försäljningen varit under den gångna perioden. Dessutom verkar man generellt tycka att varulagren är för stora.

Byggsektorn föll tillbaka i denna mätning till följd av mindre positiva bedömningar av orderstockarna, men fortfarande är läget mycket starkare än normalt. Tjänstesektorn steg som enda bransch i länet till följd av en positivare syn på hur efterfrågan utvecklat sig.

Norrbotten

Läget i Norrbotten förbättrades till mycket starkt, till följd av att tre av fyra branscher gjorde positivare bedömningar. Endast företagarna i Jämtland var positivare totalt sett.

Lepola:

-          Byggsektorn steg kraftigt och var den stora orsaken till lyftet för Norrbotten totalt. Dock berodde den positiva synen hos byggarna på en väsentligt mer optimistisk syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas. Bedömningen av orderstockarnas storlek var fortsatt neutral. Även utsikterna på ett års sikt indikerade ett normalläge för byggbranschen snarare än högkonjunktur.

Tillverkningsindustrin försvagades som enda bransch i länet, men fortfarande är läget strax under gränsen till mycket starkt. Företagen var generellt mindre positiva än tidigare till orderstockarnas storlek. Både den inhemska såväl som exportorderingången försvagades under kvartalet. Framförallt exportorderingången som var mycket stark vid föregående mätning föll tillbaka.

Bedömningarna från detaljhandeln och tjänstesektorn var fortsatt positiva med relativt oförändrade bedömningar av hur utfall och efterfrågan utvecklats sedan förra mätningen, avslutar Katja Lepola.