Statistik - Norrlandsbarometern

Här presenterar vi de senaste prognoserna för näringslivet i Norrland, men också för riket som helhet.  I tabellerna kan du även jämföra olika branscher inom ett län samt jämföra en viss bransch med andra län. Varje kvartal fyller vi på med aktuella uppgifter. Trevlig läsning!

Konjunkturläget i Norrlands alla län

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika branscher i ditt län

Konjunkturläget i branschen

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika län för specifik bransch

Senaste konjunkturbarometern

Så går det nu

Klicka för att läsa Norrlandsfondens analys av det aktuella konjunkturläget

Försvagat läge för de norrländska företagen

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland föll kraftigt i den senaste mätningen. Detta till följd av att samtliga branscher gjorde svagare lägesbedömningar än föregående kvartal. Stämningsläget i Norrland är nu marginellt svagare än för riket. Trots försvagningen är läget fortsatt starkare än normalt.

-          Tillverkningsindustrin och byggsektorn är fortsatt de branscher som upplever starkast läge. Byggsektorn har trots ett väsentligt svagare läge än vid föregående mätning fortfarande ett mycket starkt läge. Detaljhandeln signalerade om det svagaste läget av samtliga branscher och har nu ett läge som är svagare än normalt. Framförallt var detaljhandeln i Norr- och Västerbotten negativa med kraftigt försvagade konfidensindikatorer som följd, konstaterar Katja Lepola, vd, Norrlandsfonden.

Sverige

I motsats till utvecklingen i Norrland stärktes läget för riket något, vilket medförde ett något starkare läge för riket totalt jämfört med Norrland. Tillverkningsindustrin signalerade om ett mycket starkare läge än normalt medan byggsektorn försvagade sin lägesbedömning något men är fortfarande stark. De privata tjänstenäringarna förstärkte sin konfidensindikator något jämfört med föregående kvartal, vilket alltså stod i motsats till utvecklingen i Norrland.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för näringslivet i Gävleborg försvagades men indikerar fortfarande ett starkt läge.

Lepola:

-          Utvecklingen i länet skiljde sig från den i riket genom att industrin och byggsektorn var de svagaste branscherna. Industrin kom in svagt till följd av låga förväntningar på produktionsvolymerna framöver, medan byggsektorn sänktes av svaga orderstockar.

Privata tjänstenäringar och detaljhandeln var istället de starkaste branscherna med fortsatt positiva bedömningar av efterfrågan och försäljningsvolymerna.

Västernorrland

Länet hade i denna mätning det starkaste läget i Norrland. I motsats till i övriga län stärktes tillverkningsindustrin och konfidensindikatorn för industrin uppvisade rekordnivåer för länet.

Lepola:

-          Förklaringen till det starka läget för industrin var mycket positiva förväntningar på produktionsvolymen. Framförallt förväntningarna på exportmarknaden var det som drog upp bedömningarna.

Byggsektorn försvagade istället sina bedömningar kraftigt från ett tidigare mycket starkare läge än normalt. Hela lägesförsämringen kan förklaras med lägre förväntningar på hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver.

Jämtland

Länets lägesbedömning försvagades kraftigt från ett tidigare mycket starkt läge. Detta till följd av att tre av fyra delbranscher uppvisade kraftigt försvagade konfidensindikatorer.

Lepola:

-          Tillverkningsindustrin vände från ett tidigare mycket starkare läge än normalt till ett nu svagare läge än normalt. Företagen var väsentligt negativare till färdigvarulagrens storlek och också i sina förväntningar på produktionsvolymerna framöver. Brist på arbetskraft uppgavs av industriföretagen som största hindret mot fortsatt tillväxt.

Även tjänsteföretagen signalerade om ett kraftigt försvagat läge från ett tidigare mycket starkt. Företagen var väsentligt negativare än tidigare både till hur efterfrågan varit avslutad period och i sina förväntningar på densamma.

Som enda bransch i länet steg detaljhandelns konfidensindikator. Handlarna var framförallt mer positiva än tidigare till hur försäljningsvolymerna utvecklats.

Västerbotten

Länet hade tillsammans med Norrbotten det svagaste läget i Norrland. Länet tyngdes framförallt av väsentligt negativare bedömningar från detaljhandeln, där handlarna var mer negativa till varulagrens storlek och i sina förväntningar på försäljningen framöver.

Lepola:

-          Även privata tjänstenäringar gick tillbaka kraftigt och precis som detaljhandeln gör man nu bedömningen att läget är svagare än normalt. Tjänsteföretagen var generellt mer negativa till hur efterfrågan varit och i sina bedömningar av hur den kommer att utvecklas.

Både tillverkningsindustrin och byggsektorn i länet stärkte dock sina bedömningar. Byggsektorn signalerade om läge som är väsentligt starkare än normalt till följd av mycket positivare syn på orderstockarnas storlek.

Norrbotten

Läget i Norrbotten försvagades kraftigt till det svagaste läget i Norrland, i princip i nivå med det historiska snittet. Samtliga branscher försvagades, dock är läget för byggföretagen fortfarande mycket starkare än normalt.

Lepola:

-          Den största nedgången kom från detaljhandeln där läget nu är mycket svagare än normalt. Den stora orsaken var att handlarna gjorde mycket mer negativa bedömningar av varulagrens storlek än tidigare. Dessutom var man mer negativa till hur försäljningen varit och i sina bedömningar av hur den kommer att utvecklas.

Tillverkningsindustrins läge är fortsatt starkare än normalt. Företagen rapporterar om starkare efterfrågan från exportmarknaden än den inhemska. Största hindret för tillväxt anges vara brist på maskin- och anläggningskapacitet, vilket indikerar ett investeringsbehov. Ett problem för industrin är också brist på tekniska tjänstemän, avslutar Katja Lepola.