Statistik - Norrlandsbarometern

Här presenterar vi de senaste prognoserna för näringslivet i Norrland, men också för riket som helhet.  I tabellerna kan du även jämföra olika branscher inom ett län samt jämföra en viss bransch med andra län. Varje kvartal fyller vi på med aktuella uppgifter. Trevlig läsning!

Konjunkturläget i Norrlands alla län

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika branscher i ditt län

Konjunkturläget i branschen

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika län för specifik bransch

Senaste konjunkturbarometern

Så går det nu

Klicka för att läsa Norrlandsfondens analys av det aktuella konjunkturläget

Byggsektorn och tillverkningsindustrin drar konjunkturen

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland stärktes ytterligare och läget är mycket starkare än normalt.  

-          Samtliga norrlandslän var i den senaste mätningen samlade på en nivå som i princip indikerade ett läge som är mycket starkare än normalt. Samtidigt försvagades läget för riket, vilket gjorde att Norrland kom in på en väsentligt högre nivå. Framförallt var det mycket starka lägesbedömningar från tillverkningsindustrin och byggsektorn som drog upp konjunkturindex, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

Sverige

I riket som helhet är läget ändå fortsatt starkt. Tillverkningsindustrin och byggsektorn uppger fortfarande att läget är mycket starkt, men båda dessa branscher kom ändå in väsentligt svagare än vid föregående mätning. Detaljhandeln och privata tjänstenäringar uppvisar fortsatt stabila lägesbedömningar över det historiska snittet.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för näringslivet i Gävleborg försvagades men indikerar fortfarande på ett mycket starkt läge.

Söderström:

- Tillverkningsindustrin kom in svagare men ligger fortfarande på en högre nivå än normalläget. Synen på orderstockarna försvagades, men framförallt hade företagen väsentligt negativare förväntningar på hur orderingången kommer att utveckla sig. Både på hemma- och exportmarknaderna.

Byggsektorn indikerade fortsatt ett mycket starkt läge. Byggföretagen var dock väsentligt mindre positiva än tidigare till hur antalet anställda kommer att utveckla sig. Dessutom var man mycket negativa till utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Detaljhandeln i Gävleborg signalerar det starkaste läget i Norrland. Handlarna var mycket positiva både till hur försäljningsvolymen utvecklats och i sina förväntningar på försäljningen framöver.

Västernorrland

Samtliga branscher i länet stärkte sina lägesbedömningar och Västernorrland hade det starkaste läget av samtliga län. Tre av fyra branscher indikerade ett mycket starkare läge än normalt.

Söderström:

- Byggsektorn indikerade ett fortsatt mycket starkt läge. Synen på orderstockarnas storlek drog upp bedömningen. Motsvarande bedömning gjorde även tillverkningsindustrin. Företagen var positiva till orderingången från främst exportmarknaderna, men även den inhemska marknaden.

Privata tjänstenäringars lägesbedömning stärktes även den. Framförallt positiva förväntningar på hur efterfrågan kommer att utveckla sig bidrog till detta.

Jämtland

Precis som i övriga län rapporterades om ett starkt läge. Detaljhandeln var den enda bransch som levererade en något svagare lägesbedömning.

Söderström:

- Tillverkningsindustrin svarade för det största lyftet. Mycket positiva bedömningar av orderstockarna bidrog till den mycket starka lägesbedömningen. Byggsektorn gjorde också en mycket stark lägesbedömning. Byggandet den gångna perioden har varit starkt och synen på orderstockarna förstärktes.

Västerbotten

Länet hade det näst starkaste läget i Norrland. Precis som i övriga län drog tillverkningsindustrin och byggsektorn upp länets totala konjunkturindex. Byggsektorn var nöjda med hur byggandet utvecklats och storleken på orderstockarna.

Söderström:

- Tillverkningsindustrin var framförallt positiva till orderstockarnas storlek och i sina förväntningar på produktionsvolymerna framöver.

Detaljhandeln och privata tjänstenäringar gjorde fortsatt stabila positiva lägesbedömningar. Tjänsteföretagen var framförallt positiva i sina förväntningar på efterfrågan framöver.

Norrbotten

Läget i Norrbotten är fortsatt starkt. Precis som i övriga län drog tillverkningsindustrin och byggsektorn upp konjunkturindex.

Söderström:

-          Byggsektorn hade dock väldigt pessimistiska förväntningar om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, vilket innebär att man tror på en inbromsning 2018. Tillverkningsindustrin gjorde mycket positiva bedömningar av orderstockarnas storlek, framförallt som följd av bra efterfrågan från exportmarknaderna.

Både de privata tjänstenäringarna och detaljhandeln signalerade om ett fortsatt starkt läge i linje med övriga norrlandslän, avslutar Söderström.