Extern styrelseledamot - en outnyttjad potential hos många företag

Så har det blivit dags för mig att än en gång knåpa ihop en krönika. Den här gången har jag fastnat för några reflektioner kring en hos många företag outnyttjad potential; nämligen externt tillskott till företagets styrelse.

Jag har genom åren träffat många företag i olika branscher och i olika faser, och ibland fått känslan att styrelsen inte fullt ut används som ett medel att utveckla verksamheten vidare. Naturligtvis varierar styrelsens roll beroende på företagets storlek, och för ett onoterat bolag uppfylls kravet enligt aktiebolagslagen genom 1-2 ledamöter om det finns en suppleant. Många gånger utgörs därför styrelsen i mindre och medelstora företag av ägaren/ägarna som ledamöter, och någon nära släkting som suppleant. Jag vill dock hävda att även för mindre företag kan det finnas mycket att vinna på att ta in någon extern kraft för att få andra perspektiv på verksamheten och dess framtid. Om ägarna också utgör styrelse och företagsledning finns en risk i att just styrelsearbetet får stå tillbaka för hanteringen av vardagsproblem, och därmed att de strategiska frågorna och besluten riskerar att hamnar i skymundan.

En väl sammansatt styrelse kan faktiskt vara det som gör bolaget till en vinnare på marknaden. Oavsett företagets storlek är det alltid viktigt med erfarna, kompetenta och drivande styrelsemedlemmar som vågar ha synpunkter och ställa de jobbiga frågorna, det har vi sett flera goda exempel på inte minst när det handlar om att i tid identifiera och ta tag i problemsituationer. Hos oss i Norrlandsfonden är därför styrelsens sammansättning och arbete en viktig aspekt i vår kreditbedömning.

Lycka till!

Lars Johansson

Lars Johansson