Norrlandsbarometern - statistik

Här presenterar vi de senaste prognoserna för näringslivet i Norrland, men också för riket som helhet.  I tabellerna kan du även jämföra olika branscher inom ett län samt jämföra en viss bransch med andra län. Varje kvartal fyller vi på med aktuella uppgifter. Trevlig läsning!

Konjunkturläget i Norrlands alla län

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika branscher i ditt län

Konjunkturläget i branschen

Förändring av konfidensindikator jämfört med senaste kvartalet

Jämför olika län för specifik bransch

Senaste konjunkturbarometern

Så går det nu

Klicka för att läsa Norrlandsfondens analys av det aktuella konjunkturläget

Norrland går om riket

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland stärktes under det andra kvartalet och läget är nu för första gången på ett år starkare än i riket. Den största orsaken till detta var en starkare utveckling för byggsektorn i Norrland.

-          Samtliga norrländska län utom Gävleborg har stärkt sitt läge sedan senaste mätning, allra bäst läge signalerade företagen i Norrbotten. Även Gävleborg har dock fortsatt ett starkare läge än normalt. Byggsektorn stärktes och uppvisade ett mycket starkt läge, medan tillverkningsindustrin föll tillbaka något men ändå uppvisade en stark konfidensindikator. Privata tjänstenäringar förstärktes medan detaljhandeln försvagades, men båda dessa branscher uppvisar fortsatt ett starkare läge än normalt, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

Norrland

Vid föregående mätning sammanföll läget för det totala näringslivet i Norrland väl med det i riket. Under det andra kvartalet har dock läget försvagats i riket, medan det förstärkts i Norrland. Den mest bidragande orsaken till detta är att byggsektorn förstärkts kraftigt i Norrland, medan den försvagats totalt i riket.

-          Den kraftiga förstärkningen för byggsektorn i Norrland berodde framförallt på att företagen var väsentligt positivare i sina bedömningar av hur antalet anställda kommer att utvecklas. Länsvis signalerade företagen i Norrbotten och Jämtland mest positivt, drivet av starka konfidensindikatorer från tillverkningsindustrin och byggsektorn. Även Västerbotten och Västernorrland stärkte sina konfidensindikatorer. Läget i Gävleborg försvagades till följd av att samtliga branscher utom privata tjänstenäringar kom in svagare än vid föregående mätning, konstaterar Söderström. 

Gävleborg

Konfidensindikatorn för företagen i Gävleborg föll tillbaka för tredje kvartalet i rad. Fortfarande är dock läget något starkare än normalt. Byggsektorn, som förbättrades i övriga norrlandslän, försvagades istället i Gävleborg. Detta till följd av att byggarna inte signalerade samma positiva syn på hur antalet anställda kommer att utveckla sig som i de andra länen. Byggsektorn är dock fortsatt den klart starkaste branschen i länet med ett mycket starkt läge. Detaljhandeln försvagades i likhet med i Norrland i stort. Handlarna var mindre positiva till hur försäljningen utvecklats och i sin syn på orderstockarna. Däremot var man positivare än tidigare i sina förväntningar på försäljningsvolymen framöver.

Som enda bransch i länet stärktes privata tjänstenäringar. Detta till följd av att man var mer nöjda med hur företagens verksamhet utvecklats och tjänsteföretagen vred också upp sina förväntningar på efterfrågan framöver.

Söderström:

- Tillverkningsindustrin i Gävleborg försvagades kraftigt och uppvisar nu ett svagare läge än normalt. Försvagningen berodde på att industriföretagen var väsentligt negativare i sina bedömningar av orderstockarnas storlek och dessutom var synen på färdigvarulagrens storlek negativare.

Västernorrland

Läget för näringslivet i Västernorrland förbättrades och är starkare än normalt.

Tillverkningsindustrin försvagades något men uppvisar fortsatt ett mycket starkare läge än normalt. Bidragande till detta är att företagen är fortsatt positiva i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver och att man är mer optimistiska i sin syn på orderstockarnas storlek än man generellt varit tidigare.

Detaljhandeln försvagades eftersom företagen var mer negativa såväl till hur försäljningen utvecklats som i sina förväntningar på densamma. Dessutom var man negativare i sin syn på varulagrens storlek än tidigare. Byggföretagen stärkte däremot sitt läge något till följd av en positivare syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas.   

Söderström:

- Privata tjänstenäringar stärkte sitt läge mest av branscherna i länet. Situationen har gått från att vara svagare än normalt till att vara starkare. Den mest bidragande orsaken till detta var att tjänsteföretagen var väsentligt positivare i sina förväntningar på efterfrågan framöver. Dessutom var företagen mer nöjda med hur verksamheten utvecklats.

Jämtland

Jämtland stärkte sitt läge och hade det näst starkaste läget efter Norrbotten i den senaste mätningen. Både de privata tjänsteföretagen och detaljhandelns läge försvagades dock. Handeln främst till följd av en negativare syn på storleken på varulagren och tjänsteföretagen som en följd av en negativ syn på hur efterfrågan varit det senaste kvartalet. Tjänsteföretagen var dock positiva i sina förväntningar på efterfrågan framöver.

Söderström:

-          Både tillverkningsindustrin och byggsektorn gjorde istället mycket positiva bedömningar och läget för dessa båda branscher är i Jämtland med marginal mycket starkare än normalt. Industrins starka lägesbedömningar byggde framförallt på en väsentligt positivare syn på färdigvarulagrens storlek och också på en än mer positiv syn på orderstockarna. Det starka läget för byggföretagen berodde på att de kraftigt justerade upp sina förväntningar på hur antalet anställda kommer att utvecklas.

Västerbotten

Stämningsläget i Västerbotten förbättrades och är starkare än normalt. Tillverkningsindustrins konfidensindikator försvagades dock. Läget  är trots försvagningen fortfarande starkt och knappt under gränsen att klassas som mycket starkt. Försvagningen berodde på en mer negativ syn på färdigvarulagrens storlek.

Byggsektorn stärkte sin lägesbedömning och läget är nu mycket starkare än normalt. Byggarna var precis som i övriga län positiva i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas, men man förstärkte också sina bedömningar av orderstockarnas storlek.

Detaljhandeln försvagades i likhet med i övriga län. Handlarna var mer negativa till varulagrens storlek och mindre positiva än tidigare till hur försäljningsvolymen varit det senaste kvartalet.

-          Privata tjänstenäringar lyfte sitt läge ordentligt från ett svagare till ett starkare läge än normalt. Företagen var positivare både till hur verksamheterna utvecklats och till hur efterfrågan varit det senaste kvartalet. Däremot skruvade man marginellt ned sina förväntningarna på efterfrågan.

Norrbotten

Norrbotten hade det starkaste läget i Norrland, och konfidensindikatorn för det totala näringslivet låg precis på gränsen för att klassas som ett mycket starkt läge. Som enda bransch backade dock detaljhandeln något till följd av negativare bedömningar av efterfrågan och storlek på färdigvarulagren. Läget för handeln är dock fortsatt med marginal starkare än normalt.

Privata tjänstenäringar kom in positivare än vid föregående mätning till följd av att företagen var mer nöjda med hur verksamheterna utvecklats och i sina bedömningar av efterfrågan framöver.

-          Byggsektorn var positiv och stärkte sin lägesbedömning till ett mycket starkt läge. I likhet med i övriga län berodde detta på att företagen var väsentligt positivare i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas.

Också tillverkningsindustrin stärktes kraftigt och läget är med marginal över gränsen att klassas som mycket starkt. Detta berodde i allt väsentligt på att företagen gjorde positivare bedömningar av orderstockarnas storlek och stärkte sina förväntningar på produktionsvolymen kommande kvartal, avslutar Söderström.